Aktulaności

Dodana: 10 września 2012
Zmodyfikowana: 21 listopada 2017

Informacja z dnia 26.10.2012 r.

REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SUPRAŚLU

Gmina Supraśl podzielona jest na siedem rejonów opiekuńczych. Do każdego rejonu przypisany jest pracownik socjalny, który realizuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej. Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna w środowisku oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych potrzebnych do ustalenia sytuacji bytowej rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Informacja o poszczególnych rejonach i pracownikach socjalnych obsługujących rejony jako plik do pobrania na dole strony.


--------------------------------------------------------------

KRYTERIA DO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

 POMOC SPOŁECZNA

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że z zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Od dnia 1 października 2015r. obowiązujące kryteria do korzystania z pomocy społecznej wynoszą:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

634,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

514,00 ZŁ

 

W/w rozporządzenie określa również:

- maksymalną kwotę zasiłku stałego tj. 604,00 zł.

- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego tj. 288,00 zł.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej,

 osobie w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)   świadczenia pieniężne:  zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2)   świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

 

 

KRYTERIA DO KORZYSTANIA Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” ORAZ GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GM. SUPRAŚL

 

KRYTERIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU WSPIERANIA GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA              2014-2020

DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1268,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1028,00 zł

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

DLA SOBY SAMOTNIE GOSOPDARUJĄCEJ

1585,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1285,00 zł

 

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZYSŁUGUJĄ NIEODPŁATNIE, GDY:

 

DOCHÓD WŁASNY NIE PRZEKRACZA 150% KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

951,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

771,00 ZŁ

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2,0% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS (nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. niżej podanych tabeli:

1)   osoby samotne i samotnie gospodarujące:

 

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

 

Powyżej 951 zł – 1.141,20zł

5

 

Powyżej 1.141,20zł – 1268 zł

 10

 

Powyżej 1268zł – 1458,20 zł

 

 20

 

Powyżej 1458,20 zł – 1585 zł

 

 30

 

Powyżej 1585 zł – 1775,20 zł

 40

 

Powyżej 1775,20zł

 50

 

 

 

 

2)   osoby w rodzinie:

 

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

 

Powyżej 771 zł – 925,20 zł

 20

 

Powyżej 925,20 zł – 1028 zł

 

 30

 

Powyżej 1028 zł – 1182,20 zł

 

 40

 

Powyżej 1182,20zł. – 1285 zł

 

 50

 

Powyżej 1285 zł – 1439,20 zł

 

 60

 

Powyżej 1439,20zł

70

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczychdla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla osób:

1) chorych psychicznie (wykazujących  zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form  pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

4) W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 osoby samotnie gospodarującej

 osoby w rodzinie

do 634 zł

 nieodpłatnie

 nieodpłatnie

powyżej 634 zł do 840,05 zł

 1,5 %

 3,5 %

powyżej 840,05 zł  do 1046,10 zł

 3 %

 7 %

powyżej 1046,10 zł do 1188,75 zł

 5 %

 11 %

powyżej 1188,75 zł do 1394,80 zł

 7 %

 15 %

powyżej 1394,80 zł do 1505,75zł

 11 %

 20 %

powyżej 1505,75zł do 1616,70 zł

 15 %

 25 %

powyżej 1616,70zł do 1680,10 zł

 22,5 %

 32,5 %

powyżej 1680,10 zł do 1743,50 zł

 30 %

 40 %

powyżej 1743,50 zł do 1791,05 zł

 45 %

 55 %

powyżej 1791,05 zł do 1838,60 zł

 60 %

 70 %

powyżej 1838,60 zł do 1965,40 zł

 75 %

 85 %

powyżej 1965,40 zł do 2092,20 zł

 90 %

 100 %

powyżej 2092,20 zł

 100 %

 100 %

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia podania w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu lub siedzibie MOPS w Zaściankach – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 183 533, 7 132 768 i 7 132 767  oraz siedzibie Ośrodka w Zaściankach pod nr tel. 7 418 730 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OPŁACENIA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE LUB RENTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) istnieje możliwość opłacenia przez ośrodek pomocy społecznej składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. od 1 października 2012r. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 684,00 zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która:

- w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 10 lat;

- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

(Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

DZ.U.2012.823

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531 zł,

b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 1.260 zł,

c) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,

d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

ZałącznikWielkość
Rejon III Supraśl2012 W2003.doc28 KB
Rejon IV2012 W2003.doc29 KB
Rejon V2012 W2003.doc26.5 KB
Rejon VI2012 W2003.doc29 KB
Rejon VII2012 W2003.doc34.5 KB
Rejon I2012 W2003.doc16.5 KB
Rejon II2012 W2003.doc15.5 KB