Aktulaności

Dodana: 10 września 2012
Zmodyfikowana: 16 października 2014

Informacja z dnia 26.10.2012 r.

REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SUPRAŚLU

Gmina Supraśl podzielona jest na siedem rejonów opiekuńczych. Do każdego rejonu przypisany jest pracownik socjalny, który realizuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej. Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna w środowisku oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych potrzebnych do ustalenia sytuacji bytowej rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Informacja o poszczególnych rejonach i pracownikach socjalnych obsługujących rejony jako plik do pobrania na dole strony.


--------------------------------------------------------------

KRYTERIA DO UBIEGANIA SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że z zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

Od dnia 1 października 2012r. obowiązujące kryteria do korzystania z pomocy społecznej wynoszą:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

542,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

456,00 ZŁ

 

W/w rozporządzenie określa również:

- maksymalną kwotę zasiłku stałego tj. 529,00 zł.

- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego tj. 250,00 zł.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej,

 osobie w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)   świadczenia pieniężne:  zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2)   świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

 

KRYTERIA DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU WIELOLETNIEGO „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” ORAZ GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GM. SUPRAŚL

 

KRYTERIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA              2014-2020

DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1084,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

912,00 zł

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

DLA SOBY SAMOTNIE GOSOPDARUJĄCEJ

1355,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1140,00 zł

 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZYSŁUGUJĄ NIEODPŁATNIE, GDY:

 

KRYTERIUM DOCHODOWE NIE PRZEKRACZA:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

813,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

684,00 ZŁ

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Koszt jednej godziny za usługi opiekuńcze wynosi 15,20 zł

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 16,89 zł (nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. niżej podanych tabeli:

1)    osoby samotne i samotnie gospodarujące:

 

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

 

Powyżej 813 zł - 975,60 zł

5

 

Powyżej 975,60 zł – 1084 zł

 10

 

Powyżej 1084 zł – 1246,60 zł

 

 20

 

Powyżej 1246,60 zł – 1355 zł

 

 30

 

Powyżej 1355 zł – 1517,60 zł

 40

 

Powyżej 1517,60 zł

 50

 

 

2)    osoby w rodzinie:

 

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

 

Powyżej 684 zł – 820,80 zł

 20

 

Powyżej 820,80 zł – 912 zł

 

 30

 

Powyżej 912 zł – 1048,80 zł

 

 40

 

Powyżej 1048,80 – 1140 zł

 

 50

 

Powyżej 1140 zł – 1276,80 zł

 

 60

 

Powyżej 1276,80 zł

70

 

 

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla osób:

1) chorych psychicznie (wykazujących  zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form  pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

4) W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

 

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 osoby samotnie gospodarującej

 osoby w rodzinie

do 542 zł

 nieodpłatnie

 nieodpłatnie

powyżej 542 zł do 718,15 zł

 1,5 %

 3,5 %

powyżej 718,15 zł  do 894,30 zł

 3 %

 7 %

powyżej 894,30 zł do 1016,25 zł

 5 %

 11 %

powyżej 1016,25 zł do 1192,40 zł

 7 %

 15 %

powyżej 1192,40 zł do 1287,25 zł

 11 %

 20 %

powyżej 1287,25 zł do 1382,10 zł

 15 %

 25 %

powyżej 1382,10zł do 1436,30 zł

 22,5 %

 32,5 %

powyżej 1436,30 zł do 1490,50 zł

 30 %

 40 %

powyżej 1490,50 zł do 1531,15 zł

 45 %

 55 %

powyżej 1531,15 zł do 1571,80 zł

 60 %

 70 %

powyżej 1571,80 zł do 1680,20 zł

 75 %

 85 %

powyżej 1680,20 zł do 1788,60 zł

 90 %

 100 %

powyżej 1788,60 zł

 100 %

 100 %

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia podania w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu lub siedzibie MOPS w Zaściankach – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 35. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 183 533, 7 132 711 i 7 132 719  oraz siedzibie Ośrodka w Zaściankach pod nr tel. 7 418 730 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OPŁACENIA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE LUB RENTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) istnieje możliwość opłacenia przez ośrodek pomocy społecznej składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. od 1 października 2012r. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 684,00 zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która:

- w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 10 lat;

- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

(Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

DZ.U.2012.823

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531 zł,

b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 1.260 zł,

c) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,

d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

ZałącznikWielkość
Rejon III Supraśl2012 W2003.doc28 KB
Rejon IV2012 W2003.doc29 KB
Rejon V2012 W2003.doc26.5 KB
Rejon VI2012 W2003.doc29 KB
Rejon VII2012 W2003.doc34.5 KB
Rejon I2012 W2003.doc16.5 KB
Rejon II2012 W2003.doc15.5 KB