Komisja Budżetowo -Gospodarcza

Dodana: 4 grudnia 2017
Zmodyfikowana: 7 grudnia 2017

06 grudnia, godz.17:00, Sala Narad Urzędu Miejskiego w SupraśluProgram obrad:

1)    Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)    Zaopiniowanie projektów uchwał :

a) w sprawie zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul.Tygrysiej w Sobolewie),

b) w sprawie zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic : Dębowa – Ciołkowskiego w Grabówce),

c)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. przebudowy ulicy dojazdowej do ul.Białostockiej w Grabówce),

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie środków finansowych na sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, inwestycji polegającej na przedłużeniu bulwarów w Supraślu,

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. wykonania ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, budownictwa wodnego i melioracji, w zakresie naruszenia stosunków wodnych),

f)  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. wykupu sieci wodno-kanalizacyjnej w Supraślu),

g) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. zagospodarowania doliny rzeki Supraśl – budowa kładki wraz z remontem jazu na rzece Supraśl),

h) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy drogi w Henrykowie – etap II),

i)      w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl,

j)   w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2017 r.

k) w sprawie zmiany WPF Gminy Supraśl,

l)   w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych o charakterze  cywilnoprawnym przypadających Gminie Supraśl,

m) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1859/6 o powierzchni 0,0480 ha położonej przy ul.Krasny Las 25 w Supraślu,

3)    Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 r.

4)    Sprawy różne – wolne wnioski.

Zakończenie.