Spotkanie dot. powstania Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Knyszyńska”

Dodana: 14 listopada 2017
Zmodyfikowana: 14 listopada 2017

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące powołania Lokalnej Organizacji Turystycznej na obszarze funkcjonalnym Puszczy Knyszyńskiej zajmującej się integracją i wspólną promocją usług na obszarze Puszczy Knyszyńskiej, która łączy osiem gmin i jest podzielona na dwa powiaty.Zaproszenie kierowane jest do wszystkich podmiotów prowadzących działalność w szeroko rozumianej branży turystycznej : gastronomii, hotelarstwie i noclegach, usługach z rekreacji turystycznej i sportowej, usługach uzdrowiskowych, rehabilitacji i tym podobnych.

Spotkanie odbedzie się 15.11.2017 (środa) Sanatorium " Knieja" w Supraślu  o godz. 18.00

Spotkanie będzie wspierał swoim doświadczeniem Pan Marcin Ulanowski (członek zarządu PROT i uczestnik działań na rzecz powołania LOT w dolinie Biebrzy.

Informacje dodatkowe 507821458.

--------------------------------------------------------

 LOT PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Czy przyszedł już czas na Lokalną Organizację Turystyczną Puszczy Knyszyńskiej?

Odpowiedź wydaje się oczywista, szczególnie teraz, gdy przez kolejny rok obserwujemy boom turystyczny na terenie całej Puszczy Knyszyńskiej, szczególnie w okresie letnim. Niestety, zarówno turyści, jak i  przedstawiciele branży turystycznej zauważają znaczące rozdrobnienie działań promocyjnych i organizacyjnych oraz brak sieciowania wspólnego produktu turystycznego na tym obszarze. Jedyną instytucją obejmującą swoim działaniem cały obszar puszczy jest Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Sławińskiego. Pozostałe struktury administracyjne dzielą swoimi granicami  Puszczę Knyszyńską na fragmenty i nawet Lokalna Grupa Działania „Puszcza Knyszyńska” nie zrzesza wszystkich gmin Puszczy. Turystom odwiedzającym nasz region daje to dostęp do materiałów promocyjnych z każdej gminy czy dwóch powiatów, ale bardzo rzadko jest dostępna kompletna informacja właśnie o całej Puszczy Knyszyńskiej. To, co tu opisałem, nie jest żadnym odkryciem.  Pierwsze próby zbudowania turystycznej struktury organizacyjnej dla Puszczy  Knyszyńskiej pojawiały się już pod koniec lat 90 - tych. Niestety, z różnych powodów nie udawało się doprowadzić do konsolidacji branży turystycznej na tym obszarze. Powody były różne, m.in. zróżnicowany potencjał turystyczny miejscowości przy powstawaniu nowych podmiotów gospodarczych, traktowanie ich jako konkurencji, a nie nowych partnerów, budujących wspólny potencjał turystyczny regionu. Bardzo często zabrakło po prostu lokalnych liderów. Od tego czasu mija bez mała dwadzieścia lat, żyjemy w nowej rzeczywistości, a w Polsce są przykłady dobrze funkcjonujących lokalnych organizacji turystycznych.

W ramach projektu  „Supraśl uczy się żyć w uzdrowisku i w zgodzie z Naturą 2000”

Przewidziane jest również działanie mające na celu konsolidację branży turystycznej i pomoc w zbudowaniu struktury organizacyjnej, pracującej na jej rzecz. Nie zostało rozstrzygnięte, czy ma to być  Lokalna Organizacja Turystyczna Puszczy Knyszyńskiej, czy forma konsorcjum lub klaster. Natomiast w tym artykule zaprezentujemy Państwu cele i zadania, jakie stałyby przed LOT Puszczy Knyszyńskiej. Nie są to nasze własne propozycje,  lecz jest to modyfikacja założeń działania jednej z najsprawniejszych tego typu organizacji w Polsce, tj. Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zapraszam do lektury, a niedługo zaprosimy Państwa do wspólnego działania.

Propozycja celów i działań dla potencjalnie powstałej Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszczy Knyszyńskiej. Proszę to potraktować jako propozycje i przykłady do zastanowienia.

Celami działania Organizacji są:

1.      w zakresie promocji obszaru jej działania:

a.       kreowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego turystycznie,

b.      integrowanie jednostek samorządu terytorialnego, osób, instytucji i organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu,

c.       zwiększenie liczby turystów odwiedzających obszar działania Organizacji,

d.      wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów,

e.       koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w gminach należących do Organizacji,

f.       kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,

g.      wspieranie lokalnych przedsiębiorców branży turystycznej,

h.      tworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych branży turystycznej z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,

i.        propagowanie oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego,

j.        propagowanie idei rozwoju turystyki jako znaczącej  gałęzi gospodarki obszaru działania Organizacji,

k.      wspomaganie funkcjonowania informacji turystycznej.

 

2.      Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

3.      Podejmowanie działań na rzecz młodzieży i osób starszych.

 

Podstawowe zadania Organizacji to:

1.      Promocja regionu w kraju i za granicą w szczególności poprzez:

1.      organizowanie prezentacji potencjału turystycznego regionu na targach, wystawach oraz innych przedsięwzięciach promocyjnych,

2.      organizowanie imprez promocyjnych,

3.      publikację wydawnictw i materiałów promocyjnych,

4.      organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli touroperatorów.

2.      Inspirowanie, pomoc w tworzeniu i promocja lokalnych produktów turystycznych.

3.      Organizacja i prowadzenie systemu informacji turystycznej, w tym Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej (obecnie działająca IT w Powiatowym Punkcie Usług Turystycznych „Bukowisko” funkcjonuje tylko do września 2018 roku).

4.      Inicjowanie badań rynku turystycznego, udział w badaniach statystycznych i marketingowych.

5.      Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawnych i organizacyjnych, mających wpływ na realizację celów statutowych Organizacji.

6.      Delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji, komisji, zespołów itp., mających wpływ na rozwój turystyki.

7.      Opracowywanie rocznych kalendarzy imprez kulturalnych i turystycznych.

8.      Współpraca z Podlaską  Regionalną Organizacją Turystyczną oraz innymi lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Organizacją Turystyczną i jej ośrodkami za granicą oraz innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, działającymi na rzecz rozwoju turystyki.

9.      Popieranie rozwoju kształcenia zawodowego oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego w dziedzinie turystyki i innych dziedzinach zgodnie z celami Organizacji.

10.  Podejmowanie wszelkich innych form służących realizacji zadań statutowych.