Trwa nabór do Rady Seniorów

Dodana: 3 marca 2018
Zmodyfikowana: 13 lutego 2018

6587 W Gminie Supraśl powstaje Rada Seniorów. Członkiem może być osoba zamieszkująca w gminie Supraśl i figurująca w rejestrze wyborców. Członkowie Rady wybierani będą przez Radę Miejską spośród zgłoszonych kandydatów, w odrębnych okręgach wyborczych obowiązujących w wyborach do Rady Miejskiej w Supraślu. Kandydatów należy zgłaszać  do 5 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Supraślu lub w Filii w Zaściankach.

Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać :

1) imię i nazwisko kandydata;

2) adres zamieszkania kandydata,

3) opis sylwetki kandydata z uwzględnieniem doświadczenia zawodowego, w szczególności działania na  rzecz seniorów;

4) oświadczenie pisemne kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) listę z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Gminy Supraśl zgłaszających daną kandydaturę do Rady;

6) oświadczenie pisemne  kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady.

W przypadku  zgłoszenia kandydata przez środowiska senioralne do formularza powinien zostać dołączony aktualny odpis z rejestru, ewidencji albo innego dokumentu potwierdzającego status  prawny podmiotu zgłaszającego oraz umocowanie osób do reprezentacji podmiotu zgłaszającego.

Kandydatów należy zgłaszać w terminie od 5 lutego do 5 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Supraślu ul.Piłsudskiego 58 (pok. Nr 21 A) lub w Filii w Zaściankach ul.Szosa Baranowicka 58/4  w godzinach pracy Urzędu.

Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Supraślu (pok. Nr 21 A).

Formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Miejskim w Supraślu , w Filii w Zaściankach lub w linku - kliknij

Radę Seniorów spośród zgłoszeń wybiorą Radni Rady Miejskiej w Supraślu.<--break->