Wybrano Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad rozbudową szkoły w Ogrodniczkach

Dodana: 3 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 3 sierpnia 2017

5502 AFW Agata Fiedoruk-Walko z Grabówki uzyskała największą punktację podczas wyłaniania przez Gminę Supraśl Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej w Ogrodniczkach.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego  Wykonawcy była ofertą kompletną, niepodlegającą odrzuceniu i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 w wyniku oceny przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów: ,,cena - 60 %”,  „czas reakcji (w godzinach)  – 40 %”.

Termin realizacji 30.06.2018 r

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacją elektryczną (oświetlenia terenu) oraz rozbiórką doziemnej instalacji elektrycznej i instalacji deszczowej w Ogrodniczkach przy ul. Zagórnej na działce nr geod. 327, gm. Supraśl”, w zakresie:

a)      Robót budowlanych,

b)      Robót sanitarnych,

c)      Robót elektrycznych

2)   Zakres planowanej inwestycji podlegającej nadzorowi obejmuje:

a)      Roboty budowlane: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, ściany i stropy, dach konstrukcja i pokrycie, ślusarka i stolarka otworowa, tynki i okładziny wewnętrzne, podłogi i posadzki, malowanie, elewacje, ślusarka, roboty zewnętrzne,

b)      Montaż sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, 

c)      Roboty elektryczne: wewnętrzne linie zasilające, elektryczne tablice rozdzielcze, instalacja oświetlenia podstawowego, instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacja gniazd wtykowych, połączenia główne i wyrównawcze, system przyzywowy, instalacja odgromowa, demontaż istniejących instalacji elektrycznych,

d)     Roboty sanitarne: instalacje sanitarne wewnętrzne, kotłownia gazowa, instalacja gazowa, przyłącze wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,

e)      Uczestnictwo w odbiorach budynku przez odpowiednie służby (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Straż Pożarna, Nadzór Budowlany),

Na wykonanie w/w inwestycji Inwestor posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

W wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę z Wykonawcą robót: Przedsiębiorstwo Budowlane Gryc Budownictwo Bartłomiej Gryc Al. Józefa Piłsudskiego 8/1 lok. 4 15-445 Białystok, na kwotę ryczałtową 3 385 022,73 brutto.

Pełna dokumentacja określająca zakres zamówienia podlegający nadzorowi znajduje się na stronie Zamawiającego pod linkiem: http://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/postepowania/zamowienia-publiczne--przetargi/roboty-budowlane/aktualne-zamowienia/postępowanie ZP.271.2.2017 - Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową.html oraz w siedzibie Zamawiającego.

3)      Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje prace wykonywane z tytułu sprawowanego nadzoru w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz prac wykonywanych w okresie zgłaszania i usuwania wad, a w tym w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.

4)      Do obowiązków koordynatora nadzoru inwestorskiego należy również kontrola pracy inspektorów wszystkich specjalności.

5)   Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w granicach posiadanego umocowania będzie przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.

6)    Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) dla osoby pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego.