XXXII Sesja Rady Miejskiej w Supraślu

Dodana: 8 maja 2017
Zmodyfikowana: 8 maja 2017

11.05.2017 r. godz. 1500

1)  Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2)  Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3)  Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4)  Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Supraśl.

5)  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016.

6)  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.

7)  Podjęcie uchwał :

a)    w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu,

b)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

c)     w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu za 2016 r.

d)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl,

e)     w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Supraśl konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Supraśl na rok 2018.

f)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul.Nowa od skrzyżowania  z ul.Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu – etap I)

g)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. rozbudowy krzyżowania dróg powiatowych Nr 2389B i Nr 2391 z drogami gminnymi w Supraślu)

h)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 2391B na odcinku ul.Nowej, od ul.Nowej do ul.Białostockiej),

 

i)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, (dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku ul.Sosnowej w Ogrodniczkach)

j)      w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego (dot. zakupu oraz dystrybucji energii elektrycznej),

k)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Supraśl lub jej jednostkom organizacyjnym,

l)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (dot. Pani A.S.),

m)   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Supraśl i wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (dot. Pani K.P.),

n)    w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 396 o pow. 0,0399 ha położonej przy ul.Majowej 5 w Supraślu,

o)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/339/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl”,

 o)1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Supraśl”

p)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności, form kształcenia i doskonalenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku,

q)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Supraślu,

r)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej

 

8)  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

9)  Interpelacje i zapytania radnych.

10)   Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

11)   Wolne wnioski i informacje.

12)   Zakończenie.