XXXVII sesja Rady Miejskiej

Dodana: 4 grudnia 2017
Zmodyfikowana: 8 grudnia 2017

07 grudnia godz. 15:00, sala narad Urzędu Miejskiego w Supraślu

Program obrad:

1.    Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.

2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.

3.    Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.

4.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Supraśl za rok szkolny 2016/2017

5.    Rozpatrzenie projektów uchwał :

a)1 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych w Supraślu w Sportową Szkołę Podstawową im. Ferdynanda Mareckiego w Supraślu,

a)2 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Elizy Orzeszkowej  w Sobolewie w Szkołę Podstawową im. Elizy Orzeszkowej w Sobolewie,

a)3 w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno–Przedszkolnym im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Ogrodniczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ochotniczych Straży Pożarnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach,

b) w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Supraśl,

c)  w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

d)1 w sprawie zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy kanalizacji deszczowej w ul.Tygrysiej w Sobolewie),

d)2 w sprawie zmiany uchwały na wyrażenie zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ulic : Dębowa – Ciołkowskiego w Grabówce),

d)3 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. przebudowy ulicy dojazdowej do ul.Białostockiej w Grabówce),

d)4 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy i zabezpieczenie środków finansowych na sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, inwestycji polegającej na przedłużeniu bulwarów w Supraślu,

d)5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. wykonania ekspertyzy/opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, budownictwa wodnego i melioracji, w zakresie naruszenia stosunków wodnych),

d)6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. wykupu sieci wodno-kanalizacyjnej w Supraślu),

d)7 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. zagospodarowania doliny rzeki Supraśl – budowa kładki wraz z remontem jazu na rzece Supraśl),

d)8 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy i zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania (dot. budowy drogi w Henrykowie – etap II),

d)9 w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl,

e) w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2017 r.

f)   w sprawie zmiany WPF Gminy Supraśl,

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Supraśl,

h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

i)     w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu  Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023,

j)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w rejonie wsi Zaścianki i Grabówka,

k)    w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych o charakterze  cywilnoprawnym przypadających Gminie Supraśl,

l)     w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od  opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1859/6 o powierzchni 0,0480 ha położonej przy ul.Krasny Las 25 w Supraślu,

m)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości i zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu,

n)   w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2018 r.

o)   w sprawie przyjęcia „Programu zapobiegania zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego w Gminie Supraśl” w latach,

p)   w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego - szczepienie przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Supraśl na lata 2018-2020,

q)   w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Supraśl oraz nadania jej statutu,

r)    w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej na lata 2018-2022 w Gminie Supraśl

6.    Rozpatrzenie skarg :

a) na Burmistrza Supraśla za dyskryminowanie wyborców okręgu nr 5 w Supraślu,

b) na Burmistrza Supraśla za przerwanie remontu budynku przy ul.Lewitówka 31,

c) na bezczynność organu wykonawczego Gminy Supraśl w sprawie rozpatrzenia pisma dot. ustawienia dodatkowego przystanku autobusowego dla linii 105

7.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

8.    Interpelacje i zapytania radnych.

9.    Przyjęcie protokołów z XXXV  i XXXVI sesji.

10.              Wolne wnioski i informacje.

11.              Zakończenie.