Informacja na temat obiadów w szkołach w Gminie Supraśl

Dodana: 10 października 2017
Zmodyfikowana: 11 października 2017

W związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie zapytaniami co do wysokości opłat ponoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w szkołach w roku szkolnym 2017/2018 uprzejmie informujemy, co następuje:

  • w szkołach Gminy Supraśl nie funkcjonują stołówki szkolne, z uwagi  na ten fakt, każda ze szkół korzysta z usług firm cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy posiłków uczniom do szkoły.

  • każdy z dyrektorów samodzielnie i we własnym zakresie występuje do firm cateringowych o wycenę kosztów przygotowania i dostarczenia posiłków i zawiera umowę na ich dostawę.

  • dyrektorzy  samodzielnie określają kryteria wyboru ofert oraz  określają ilość i jakość zamawianych posiłków, gramaturę, itp.,  w swoich wyborach posiłkują się opiniami rodziców i uczniów.

  • opłaty za obiady w poszczególnych szkołach wynikają z zawieranych przez dyrektorów umów z firmami kateringowymi,  a wszelkie różnice wynikają z przyjętych stawek w umowach, dla porównania w szkole w Sobolewie dyrektor przyjęła tzw. stawkę wkładu do kotła na kwotę 4,30 zł za jeden obiad, natomiast dyrektor szkoły w Supraślu tą samą stawkę przyjęła na poziomie 2,4 zł. Stąd wynikają różnice w opłatach za obiady.

  • na posiedzeniu Komisji Budżetowo-Gospodarczej w dniu 10.10.2017r. zainteresowani tematem radni zwracali się z pytaniem skąd są takie dysproporcje w opłatach za wyżywienie w szkole w Sobolewie. Zgodnie z właściwością Burmistrz Supraśla skierował zapytanie do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sobolewie aby udzieliła odpowiedzi dotyczącej wyżywienia w Szkole Podstawowej w Sobolewie.

 

Jednocześnie informujemy, że Burmistrz Supraśla będzie razem z dyrektorami szkół podejmować  działania w celu dokonania ujednolicenia stawek.