Rekrutacja do projektu „Młody i aktywny”

Dodana: 13 marca 2017
Zmodyfikowana: 13 marca 2017

4797 Projekt „Młody i aktywny” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

4796

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 40 osób (22K i 18M) zamieszkujących:

·         powiat grodzki Białystok            - 6 osób

·         powiat ziemski  białostocki        - 28 osób

·         powiat sokólski                            - 6 osób

o strukturze:

·         34 osoby bierne zawodowo (19 K i 15 M)

·         6 osoby niezarejestrowane w urzędach pracy ( 3K i 3 M),

w tym

·         16 osób bez doświadczenia zawodowego (lub  poniżej 1 roku)

·         12 osób o niskich kwalifikacjach (ponadgimnazjalne)

·         8 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

ü  Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu)

o    Analiza Predyspozycji Zawodowych

o    IPD

ü  Poradnictwo zawodowe grupowe

ü  Szkolenia zawodowe, jedno z:

o    Spawacz metodą TIG

o    Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD

o    Komputerowe wspomaganie prac biurowych

ü  staż zawodowy (3 miesiące)

W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe.

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń parafialnych przesłanych informacji (plakat i ulotki) oraz informowanie swoich parafian o możliwości udziału w realizowanym projekcie. Państwa pomoc będzie niezwykle istotnym elementem w procesie docierania do potencjalnych beneficjentów ostatecznych i skutkować będzie korzyściami na przyszłej drodze zawodowej Państwa parafian.

Pragnę wyrazić podziękowanie za pomoc w działaniach informacyjnych.

Z poważaniem,

Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka

Koordynator projektu – Tel. 602 476 601