Stypendia pomostwe dla tegorocznych maturzystów

Dodana: 15 maja 2017
Zmodyfikowana: 15 maja 2017

M A T U R Z Y S T O !!! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr
powinieneś to przeczytać!
4955 Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych
ogłasza:
Program Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:


  • zakwalifikują się na I rok dziennychstudiów I stopnia lubjednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;

  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresieco najmniej 2 lat;

  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie
   www.stypendia-pomostowe.pl;

  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż1600 zł bruttolub1800zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.);

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbępunktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.KANDYDACI DO STYPENDIUM, WYPEŁNIAJĄ WN IOSEK ON-LINE NA STRONIE:www. stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja internetowa będzie aktywna od 3 lipca 2017r. do dnia 18 sierpnia 2017r. (do godz.16-tej). Wypełniony wniosek kandydat drukuje i wraz z załacznikami dostarczado Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów(dotyczy kandydatów z terenu woj.: podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego) - w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017r.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2017/2018” - Segment IA.

Regulamin wraz z załącznikami oraz formularze wniosków aplikacyjnych są dostępne na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości na stronie: www. stypendia-pomostowe.pl

Informacje o programie są dostępne na stronie : http://www.stypendia-pomostowe.pl/


Fundacja Edukacyjna PrzedsiębiorczościAgencja Nieruchomości Rolnych
adres: ul. Sterlinga 27/29, 90-212 ŁódźOddział Terenowy w Rzeszowie
tel. 42 632 59 91, 631-95-58tel. 17 853 78 87