Aktualności w dziale kultura

Projekty unijne realizowane przez Gminę Supraśl
19 lipca 2016
16 listopada 2017

G mina Supraśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”. Podpisano już umowę o dofinansowanie dużego partnerskiego projektu.W ramach projektu budowana jest droga w Henrykowe z pętlą autobusową i stojakami rowerowymi. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 159 milionów złotych.


W dniu 07.11.2017 podpisana została umowa o dofinansowanie dużego partnerskiego projektu, w którym gmina Supraśl jest Partnerem. Projekt pn. „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” realizowany jest przez Miasto Białystok jako lidera oraz 8 partnerów – Gminy wchodzące w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminę Supraśl.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój przyjaznych środowisku systemów transportu zbiorowego oraz rowerowego na terenie BOF.

Projekt swoim zakresem obejmuje:zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu miejskiego; wyposażenie dróg i ulic w infrastrukturę służącą obsłudze transportu miejskiego (zatoki, pętle autobusowe) oraz pasażerów (przystanki, wiaty autobusowe); budowę ścieżek rowerowych oraz chodników oraz budowę i przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

W ramach projektu Gmina Supraśl buduje drogę w Henrykowe z pętlą autobusową i stojakami rowerowymi.

Realizacja całego projektu pozwoli na włączenie co najmniej pięciu osiedli na terenie gminy Supraśl (Henrykowo), Juchnowiec Kościelny, Zabłudów i Choroszcz do systemu zbiorowego transportu publicznego oraz podniesienie jakości świadczonych usług przewozowych.

Planowane efekty projektu to, m.in. spadek emisji gazów cieplarnianych oraz nowe lub zmodernizowane linie komunikacji miejskiej.

Całkowita wartość projektu: 159 335 921,35 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 90 384 473,62 PLN

 Realizacja projektu przewidziana została do 31.03.2020.

Budżet przewidziany na inwestycję Gminy Supraśl – budowę drogi w Henrykowie – wynosi 3 506 017,85 zł, z czego 2 980 115,15 zł stanowi dofinansowanie z UE (85% kosztów kwalifikowalnych).

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

 

------------------------------------------------------------------------------

5821

Gmina Supraśl realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”.

Projekt realizowany jest w ramach: Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Celem projektu jest zwiększenie zakresu równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla 120 dzieci z Gminy Supraśl w latach 2017-2020.

Efektem projektu będzie wybudowane przedszkole w Grabówce.

Całkowita wartość projektu: 7 503 014,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 684 955,31 zł

 Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.08.2018 r.

 ------------------------------------------------------------------------------

4924

Gmina Supraśl realizuje projekt zintegrowany współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”.

 

Projekt realizowany jest w ramach:

 

  I.            Oś Priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa

Poddziałanie 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF

 

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenu i zapewnienie dostępu do terenów inwestycyjnych w uzdrowisku Supraśl

 

Efekt projektu: powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 2,78 ha

 

Całkowita wartość projektu: 2 108 773,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 329 049,99 zł

 

 

II.            Oś Priorytetowa IV: Poprawa dostępności transportowej

Działanie 4.1. Mobilność regionalna

Poddziałanie 4.1.2 Dostępność terenów inwestycyjnych w BOF

 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej poprzez dostępność do terenów inwestycyjnych położonych na terenie gminy Supraśl należącej do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

 

Efekt projektu: długość wybudowanych dróg gminnych: 1,79 km

 

Całkowita wartość projektu: 4 377 754,50 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 737 684,72 zł

 

 

Rzeczowa realizacja projektu planowana jest do 31.10.2018 r.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

4924  

 

Gmina Supraśl  realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Supraśl”

 

Celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Supraśl.

 

Przedmiotem projektu jest zamontowanie 100 instalacji kolektorów słonecznych oraz podgrzewaczy wody wraz z wymaganą instalacją w budynkach odbiorców indywidualnych w gminie Supraśl.

Stworzona infrastruktura kolektorów słonecznych, przyczyni się do poprawy warunków życia lokalnej społeczności.

Planowany efekt projektu to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 72 ton równoważnika CO2 w 2018 r.

Realizacja projektu przewidziana została na 2017 rok.

 

Całkowita wartość projektu: 1 185 176,00 PLN

 

Dofinansowanie projektu z UE: 935 000,00 PLN

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF.

---------------------------

Projekt „Promocja gospodarcza i turystyczna Miasta i Gminy Supraśl”

Magdalena Szymańska
Konsultacje dot. przyjęcia Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi
24 października 2017
24 października 2017

6100 Serdecznie zapraszamy Państwa na konsultacje w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Magdalena Szymańska
"Pod supraskim niebem" ...
23 października 2017
23 października 2017

6093 ... to najnowszy, dwujęzyczny przewodnik autorstwa prof.Mariusza Zemło, wydany przez Stowarzyszenie Collegium Suprasliense. To krótki, aczkolwiek treściwy zbiór najważniejszych faktów dotyczących tego niezwykle urokliwego miejsca. Smaku publikacji dodają piękne zdjęcia autorstwa lokalnej fotografki-Marty Żynel. Publikacja w literacki sposób przybliża dzieje cztery najważniejsze kierunki rozwoju miasta. Począwszy od  Supraśla klasztornego, przemysłowego i oświatowego po współczesny - uzdrowiskowy. Pozwala to dostrzec, jak radykalnie z upływem lat może zmienić się charakter miasta i jego tożsamość.

Magdalena Szymańska
Mieszkańcy wyremontowali boisko w Ciasnem
12 października 2017
12 października 2017

6018 - Zauważyłem, że moje dorastające dzieci spędzają mnóstwo czasu przed komputerem. A jeśli już się spotykają z rówieśnikami, to gdzieś na przystanku, albo grają w piłkę na asfalcie - opowiada Piotr Luczewski. - Moja idea odbudowy boiska zrodziła się, kiedy firma, w której pracuję, ogłosiła konkurs na wolontariackie projekty. 

Magdalena Szymańska
Zostań SuperW
11 października 2017
11 października 2017

5999 Już od szesnastu lat Szlachetna Paczka pomaga potrzebującym w Polsce. Od kilku lat akcja popularna jest też w Gminie Supraśl. Jak bardzo, można się o tym przekonać na fanpageu Szlachetna Paczka Supraśl. Jednak zanim tegoroczną akcję będzie można nazwać sukcesem poszukiwani są wolontariusze. Zgłoszenia można wysyłać przez fanepage oraz przez stronę internetową www.superw.pl

Magdalena Szymańska