Terminarz wywozu odpadów segregowalnych

Dodana: 13 marca 2013
Zmodyfikowana: 1 marca 2016

Harmonogram wywozu odpadów segregowalnych i zmieszanych na 2016 rok (kliknij)

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, w następujących terminach:

·         za I kwartał – do 15 marca

·         za II kwartał – do 15 czerwca

·         za III kwartał – do 15 września

·         za IV kwartał – do 15 grudnia

Każdy płatnik opłaty za gospodarowanie odpadami,  otrzymał indywidualny numer konta bankowego, na który będzie mógł uregulować swoje zobowiązanie.  Numer indywidualnego rachunku zostanie dostarczony listownie za pośrednictwem poczty.

 W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru konta opłaty należy uiszczać na następujący rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Supraślu:

Bank Spółdzielczy 54 8060 0004 0680 0130 2000 0170.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana w zależności od tego czy odpady będą zbierane selektywnie czy też nieselektywnie oraz od wielkości gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę  lub grupę osób razem zamieszkujących. Przy czym osoby zamieszkałe pod jednym punktem adresowym stanowią co najmniej jedno gospodarstwo domowe. Na stawkę nie wpływa ilość oddawanych odpadów.

odpady segregowane (zbierane w sposób selektywny)                 

·        gospodarstwo jednoosobowe – 10 zł        

·        gospodarstwo dwuosobowe – 15 zł            

·        gospodarstwo trzyosobowe – 20 zł            

·        gospodarstwo czteroosobowe – 24 zł          

·        gospodarstwo pięcio i więcej osobowe – 28 zł    

 odpady niesegregowane

·        gospodarstwo jednoosobowe – 18 zł

·        gospodarstwo dwuosobowe – 26 zł

·        gospodarstwo trzyosobowe – 35 zł

·        gospodarstwo czteroosobowe – 42 zł

·        gospodarstwo pięcio i więcej osobowe – 49 zł