REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SUPRAŚLU

Gmina Supraśl podzielona jest na siedem rejonów opiekuńczych. Do każdego rejonu przypisany jest pracownik socjalny, który realizuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej. Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna w środowisku oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych potrzebnych do ustalenia sytuacji bytowej rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Informacja o poszczególnych rejonach i pracownikach socjalnych obsługujących rejony jako plik do pobrania na dole strony.


--------------------------------------------------------------

KRYTERIA DO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

 POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że z zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Od dnia 1 października 2015r. obowiązujące kryteria do korzystania z pomocy społecznej wynoszą:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

634,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

514,00 ZŁ

W/w rozporządzenie określa również:

- maksymalną kwotę zasiłku stałego tj. 604,00 zł.

- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego tj. 288,00 zł.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej,

 osobie w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)   świadczenia pieniężne:  zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2)   świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

KRYTERIA DO KORZYSTANIA Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” ORAZ GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GM. SUPRAŚL

KRYTERIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU WSPIERANIA GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA              2014-2020

DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1268,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1028,00 zł

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

DLA SOBY SAMOTNIE GOSOPDARUJĄCEJ

1585,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1285,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZYSŁUGUJĄ NIEODPŁATNIE, GDY:

DOCHÓD WŁASNY NIE PRZEKRACZA 150% KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

951,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

771,00 ZŁ

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2,0% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS (nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. niżej podanych tabeli:

1)   osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 951 zł – 1.141,20zł

5

Powyżej 1.141,20zł – 1268 zł

 10

Powyżej 1268zł – 1458,20 zł

 20

Powyżej 1458,20 zł – 1585 zł

 30

Powyżej 1585 zł – 1775,20 zł

 40

Powyżej 1775,20zł

 50

2)   osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 771 zł – 925,20 zł

 20

Powyżej 925,20 zł – 1028 zł

 30

Powyżej 1028 zł – 1182,20 zł

 40

Powyżej 1182,20zł. – 1285 zł

 50

Powyżej 1285 zł – 1439,20 zł

 60

Powyżej 1439,20zł

70

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczychdla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla osób:

1) chorych psychicznie (wykazujących  zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form  pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

4) W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 osoby samotnie gospodarującej

 osoby w rodzinie

do 634 zł

 nieodpłatnie

 nieodpłatnie

powyżej 634 zł do 840,05 zł

 1,5 %

 3,5 %

powyżej 840,05 zł  do 1046,10 zł

 3 %

 7 %

powyżej 1046,10 zł do 1188,75 zł

 5 %

 11 %

powyżej 1188,75 zł do 1394,80 zł

 7 %

 15 %

powyżej 1394,80 zł do 1505,75zł

 11 %

 20 %

powyżej 1505,75zł do 1616,70 zł

 15 %

 25 %

powyżej 1616,70zł do 1680,10 zł

 22,5 %

 32,5 %

powyżej 1680,10 zł do 1743,50 zł

 30 %

 40 %

powyżej 1743,50 zł do 1791,05 zł

 45 %

 55 %

powyżej 1791,05 zł do 1838,60 zł

 60 %

 70 %

powyżej 1838,60 zł do 1965,40 zł

 75 %

 85 %

powyżej 1965,40 zł do 2092,20 zł

 90 %

 100 %

powyżej 2092,20 zł

 100 %

 100 %

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia podania w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu lub siedzibie MOPS w Zaściankach – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 183 533, 7 132 768 i 7 132 767  oraz siedzibie Ośrodka w Zaściankach pod nr tel. 7 418 730 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OPŁACENIA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE LUB RENTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) istnieje możliwość opłacenia przez ośrodek pomocy społecznej składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. od 1 października 2012r. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 684,00 zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która:

- w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 10 lat;

- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

(Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

 

DZ.U.2015.1058

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lipca 2015 r.

W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 693
i 1045) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie
nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 1722 zł,
b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego
dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1
lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) –
w wysokości 606 zł,
c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą
lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1
pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1335 zł,
d) maksymalną kwotę zasiłku stałego – w wysokości 604 zł;
3) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.
§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

 

lupe logo

 

Kalendarium

 Sierpień 2020 
PnWtŚrCzPtSoN
     
      

Nadchodzące wydarzenia

Wystawa o Polskim Państwi...

lipiec
środa
15
Od 15 lipca b.r. w Parku Saskim można oglądać nową wystawę historyczną o...
 - 00:00

Zamknięcie drogi w Sowlan...

sierpień
środa
12
W dniach 12-13 sierpnia w związku z wykonywaniem warstwy ścieralnej będzie zamknięta droga...
00:00 - 23:59

VI Międzynarodowy Kongres...

wrzesień
niedziela
13
VI Międzynarodowy Kongres „EKO FORUM” odbędzie się w dniach 13-14 września 2020 roku. W...
11:00 - 16:00

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.