W Supraślu zostanie zrewitalizowany Park Miejski

Rewitalizacja Parku w Supraślu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 

 

Park Miejski w Supraślu, po rewitalizacji będzie nawiązywać wyglądem do dawnego Ogrodu Bazylianów. Powstanie w nim aleja łącząca obecny Urząd Miejski z Klasztorem. Podzieli ona park na dwie części - reprezentacyjną, z Pomnikiem Orła Białego, oraz rekreacyjną z tężnią solankową, wiatą turystyczną, oraz zaciszem czytelniczym. Jedna z parkowych alejek będzie prowadziła wprost do bulwarów.

logowki UE szkola ogro


Projekt realizowany będzie w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.5 Rewitalizacja.
Celem projektu jest przeciwdziałanie degradacji przestrzeni zurbanizowanej, zjawiskom kryzysowym, pobudzanie rozwoju i zmian jakościowych, prowadzonych wspólnie przez władzę samorządową, społeczność lokalną i innych uczestników.


Planowana inwestycja zakłada rewaloryzację Parku Miejskiego w Supraślu w zakresie:
• budowy ciągów pieszych (alejek parkowych, dojazdów),
• budowy tężni z instalacją technologiczną,
• budowa wiaty rekreacyjnej,
• budowy instalacji elektroenergetycznej i oświetlenia,
• budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
• budowy przyłącza wodociągowego,
• budowy przyłącza elektroenergetycznego na potrzeby zasilania tężni, instalacji oświetleniowej,
• montażu elementów małej architektury,
• wykonania wycinki i nasadzeń zieleni.
• zagospodarowania terenu.


Efektem projektu będzie rewitalizacja obszarów o powierzchni 2,17 ha.


Całkowita wartość projektu: 3 969 690,17 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 3 175 752,13 zł

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 396 969,01 zł


Realizacja projektu planowana jest od XI.2019 do XII.2021 r.