Rekrutacja do żłobka w Supraślu 2019/2020

W najbliższy piątek - 10 stycznia rozpoczyna się rekrutacja do żłobka samorządowego w Supraślu. Nabór potrwa do 22 stycznia 2020 roku.


Planowany termin rozpoczęcia pracy żłobka: druga połowa lutego br.
Ilość wolnych miejsc - 22.


W związku z trwającym procesem odbioru budynku żłobka dokumenty rekrutacyjne należy składać u Dyrektora Żlobka - Pani Patrycji Jarockiej, w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16 - 030 Supraśl, pokój nr 3 (w godzinach pracy urzędu).

 

1. Do żłobka przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Supraśl na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych złożonego w formie pisemnej.


Wnioski :

 

Wnioski mozna również pobrać u Dyrektora Żlobka - w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, 16 - 030 Supraśl, pokój nr 3 (w godzinach pracy urzędu).


2. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest złożenie przez rodzica (opiekuna prawnego) pisemnego oświadczenia o odbyciu przez dziecko ubiegające się o miejsce w żłobku obowiązkowych szczepień ochronnych lub o ich długotrwałym odroczeniu, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 zpóźn. zm.).


3. Wraz z wnioskiem o przyjęcie do żłobka rodzice/ opiekunowie prawni przedkładają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, określonych w pkt. 1 i 2.


4. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w pkt. 1 i 2 przyjmuje się, że dziecko, którego dotyczy wniosek, danego kryterium nie spełnia.


5. W przypadku, gdy liczba złożonych wniosków spełniających kryteria przyjęcia dziecka określone w pkt. 1 i 2, przekroczy liczbę wolnych miejsc w żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka ma dziecko, które uzyska największą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym wg poniższych kryteriów:
1) oboje rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący
(w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3) pracują lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, z wyłączeniem rodziców (opiekunów prawnych), z których co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny):
a) na dzień złożenia wniosku o przyjęcie do żłobka korzysta z uprawnień, o których mowa w art. 180 (urlop macierzyński), art. 182la (urlop rodzicielski), art. 186 (urlop wychowawczy)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz
jest rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, które na dzień złożenia dokumentów o
przyjęcie do żłobka nie ukończyło 6 miesiąca życia lub
b) na dzień złożenia wniosku o przyjęcie do żłobka posiada prawo do skorzystania z
uprawnień, o których mowa w art. 180 (urlop macierzyński), art. 182la (urlop rodzicielski)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz
jest rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, które na dzień złożenia dokumentów o
przyjęcie do żłobka nie ukończyło 6 miesiąca życia
- 30 pkt, z zastrzeżeniem pkt 2,
2) w rekrutacji prowadzonej w styczniu 2020 r. na rok szkolny 2019/2020 kryterium, o którym mowa w pkt 1 lit. a i b stosuje się do dziecka w rodzinie, które na dzień złożenia dokumentów o przyjęcie do żłobka nie ukończyło 11 miesiąca życia,
3) rodzice (opiekunowie prawni), rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko pracującą lub uczą się w systemie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, z których co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny):
a) na dzień złożenia wniosku o przyjęcie do żłobka korzysta z uprawnień, o których mowa w
art. 180 (urlop macierzyński), art. 182la (urlop rodzicielski), art. 186 (urlop wychowawczy)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz jest rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, które na dzień złożenia dokumentów o przyjęcie do żłobka nie ukończyło 6 miesiąca życia,
b) na dzień złożenia wniosku o przyjęcie do żłobka posiada prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w art. 180 (urlop macierzyński), art. 182la (urlop rodzicielski) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) oraz jest rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, które na dzień złożenia dokumentów o przyjęcie do żłobka nie ukończyło 6 miesiąca życia - 10 pkt, z zastrzeżeniem pkt 4,
4) w rekrutacji prowadzonej w styczniu 2020 r. na rok szkolny 2019/2020 kryterium, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b stosuje się do dziecka w rodzinie, które na dzień złożenia dokumentów o przyjęcie do żłobka nie ukończyło 11 miesiąca życia,
5) rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący powracający do aktywności zawodowej po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko, które na dzień złożenia dokumentów o przyjęcie do żłobka ukończyło 1 rok życia a nie ukończyło 3 roku życia - 5 pkt;
6) dziecko, którego rodzic (opiekun prawny) posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji - 30 pkt;
7) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej - 30 pkt;

8) dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (warunkiem przyjęcia jest brak
przeciwskazań zdrowotnych do objęcia dziecka opieką w żłobku oraz posiadanie przez żłobek
możliwości zapewnienia mu szczególnej opieki, jakiej wymaga ze względu na swój stan
zdrowia)- 10 pkt;
9) z rodzin wielodzietnych, w których co najmniej troje dzieci nie ukończyło 18 roku życia, w
roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka - 10 pkt;
10) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat - 4 pkt,
b) w wieku od 7 do 13 lat - 3 pkt,
c) w wieku od 14 do 16 lat - 2 pkt,
d) w wieku od 17 do 18 lat -1 pkt
- w roku, w którym dziecko ma być przyjęte do żłobka;
11) dziecko, którego dotyczy wniosek, ma rodzeństwo poniżej 18 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością - 5 pkt;
12) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do żłobka - 1 pkt.

6. Wraz z wnioskiem o przyjęcie do żłobka rodzice/ opiekunowie prawni przedkładają dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, określonych w pkt. 5 pkt 1-12.
7. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie określonego kryterium, o którym mowa w pkt. 5 pkt 1-12 przyjmuje się, że dziecko, którego dotyczy wniosek, danego kryterium nie spełnia.
W przypadku, kiedy w/w kryteria nie rozstrzygają kwestii przyjęcia dzieci do żłobka, w związku z uzyskaniem równej liczby punktów, wówczas decyduje data złożenia wniosku.