Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Dodana: 14 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 17 sierpnia 2017

5571 Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach  przedsięwzięcia II.1.3. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Termin naboru wniosków: od 16 sierpnia 2017 r. od godziny 8:00 do 30 sierpnia 2017r. do godziny 15:00. Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na nabór wynosi 1.462.884,00 zł.

 

 LGD Puszcza Knyszyńska do udziału w konkursie zaprasza podmioty, które udzielą mieszkańcom obszaru LGD bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (typ projektu nr 3 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020).

 

Wnioski mogą składać podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org.

 

 

NABÓR nr 10/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.1.3. Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Typ projektu nr 3 RPOWP 2014-2020.