Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poszukiwany

Dodana: 13 lipca 2017
Zmodyfikowana: 13 lipca 2017

5202 Gmina Supraśl z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2015 poz. 2164z późn.zm.) na pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie budynku ZSP w Ogrodniczkach o zespół dydaktyczny i salę sportową. Oferty należy składać do dnia 21.07.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji polegającej na „Przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej o blok dydaktyczny i salę gimnastyczną wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej, deszczowej, instalacją elektryczną (oświetlenia terenu) oraz rozbiórką doziemnej instalacji elektrycznej i instalacji deszczowej w Ogrodniczkach przy ul. Zagórnej na działce nr geod. 327, gm. Supraśl”, w zakresie:

a)      Robót budowlanych,

b)      Robót sanitarnych,

c)      Robót elektrycznych

Termin realizacji umowy to 30.06.2018 r.

Oferty należy składać do dnia 21.07.2017 r.