Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu

Dodana: 7 listopada 2016
Zmodyfikowana: 11 sierpnia 2017

5261 Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Supraśl (kliknij) 

Załącznik 1 Sobolewo (kliknij)

Załącznik 2 Supraśl (kliknij)

Supraśl, dnia 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Supraśla z dnia 23 maja 2017r.

    Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Supraśla zawiadamia, że w dniach od 01 czerwca 2017  r. do dnia 30 czerwca 2017 r.  przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

    Projekt uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny jest na stronie www.suprasl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

    Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą przeprowadzone w następujących formach:

1.       Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@suprasl.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” 
b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Supraślu, w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.

2.       Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4 lub bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.

3.       Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Supraśl, a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów. Spotkania odbędą się w terminach:

a.       6 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Sobolewie, Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej, ul. Szosa Baranowicka 94.

b.      8 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58.

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie od 01 czerwca  2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

    Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1.       mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2.       mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3.       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; 

4.       podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5.       jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6.       organy władzy publicznej; 

7.       podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

    Burmistrz Supraśla zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach oraz do włączenia się w proces rewitalizacji Gminy Supraśl.

ZałącznikWielkość
uchwala.pdf798.96 KB
obwieszczenie.pdf374.74 KB
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf2.77 MB
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf155.02 KB
Publikacja mapy 24.05.2017.pdf2.25 MB
Publikacja uchwały 24.05.2017.pdf1.5 MB
Zalacznik_nr 2_Sobolewo_v6.pdf1.74 MB
Zalacznik_nr1_Suprasl_v6 23 05 17.pdf2.09 MB
Zalacznik_nr1_Sobolewo_v5 (2).pdf1.74 MB
Zalacznik_nr1_Suprasl_v6 23 05 17.pdf2.09 MB