LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków – w ramach przedsięwzięcia I.2.3 Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska

Dodana: 14 sierpnia 2017
Zmodyfikowana: 17 sierpnia 2017

5570 Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska do składania projektów dotyczących ochrony zabytków oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków).Termin naboru wniosków: od 10 sierpnia 2017r. od godziny 8:00 do 31 sierpnia 2017r. do godziny 15:00. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1.074.523,82 zł. Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 zł 

 Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

Zapraszamy podmioty z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, w szczególności: 
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową w obszarze kultury,

- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

- spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,

- instytucje kultury z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki  administracji rządowej lub samorządowej,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (państwowe osoby prawne)

 

 Termin naboru wniosków: od 10 sierpnia 2017r. od godziny 8:00 do 31 sierpnia 2017r. do godziny 15:00.


Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru: 1.074.523,82 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000,00 zł 

 

Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu, oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org

 

 

NABÓR NR 9/2017 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, I.2.3 - Udostępnianie społeczności dziedzictwa kulturowego LGD Puszcza Knyszyńska, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego OŚ PRIORYTETOWA VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 7 Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.