Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu

Dodana: 7 listopada 2016
Zmodyfikowana: 8 marca 2017

4792 Szanowni Państwo, w związku z  przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Supraśl na lata 2017-2023 Burmistrz Supraśla zaprasza na spotkania konsultacyjne w sprawie propozycji projektów na obszarach rewitalizacji Gminy Supraśl odbędą się w terminie od 16 marca roku do 20 kwietnia 2017 roku. Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 marca 2017 roku (czwartek) w Domu Ludowym w Supraślu,o godz. 17.00. Kolejne spotkania odbędą się w Supraślu i w Sobolewie, czyli na dwóch obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

Ponadto zachęcamy mieszkańców, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (za pomocą załączonej fiszki).

Szanowni Państwo,w związku z  przystąpieniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Supraśl na lata 2017-2023 prosimy uprawnionych beneficjentów, tj.:

a) jednostki samorządu terytorialnego

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną

c) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione w pkt. b 

d) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

e) towarzystwa budownictwa społecznego

f) organizacje pozarządowe

g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

h) instytucje kultury

i) LGD

j) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych DZ.U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.)

k) podmioty lecznicze,

 

Bazując na wskazanych obszarach rewitalizacji, tj. :

1.            Supraśl II (na południe od ulicy Białostockiej), w którego skład wchodzą ulice:

11-go Listopada, 3-go Maja, Al. Niepodległości, Cieliczańska, Dolna, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Bujnowskiego, Ks. Piotrowskiego, Lewitówka, Nowa, Mareckiego, Nowy Świat, Ogrodowa, Os. Robotnicze, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Posterunkowa, Sidorowicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Żwirki i Wigury.

2.            Sobolewo: ul. Rybacka, ul. Szkolna, ul. Podlaska, ul. Sobolewska z częścią Szosy Baranowickiej.

prosimy o podanie planowanych przez Państwa projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.  W związku z powyższym należy wypełnić załączoną w pliku fiszkę projektową. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w GRP.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się 16 marca 2017 roku (czwartek) w Domu Ludowym w Supraślu, przy ul. J. Piłsudskiego 11.

Rozpoczęcie o godz. 17.00. Przewidywany czas spotkania ok. 2,5 godziny.

Kolejne spotkania odbędą się w Supraślu i w Sobolewie, czyli na dwóch obszarach wyznaczonych do rewitalizacji w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

 Zapraszamy do skonsultowania i przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

 

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Supraśl  na lata 2017-2023, zachęcamy mieszkańców, podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.


Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 20 kwietnia 2017 r. w następujących formach:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@supraśl.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”,

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl,

- w filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4,

- lub bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.

Propozycje można składać w formie fiszki załączonej do niniejszego komunikatu. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.) postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Projekt uchwały będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz stronie BIP.

Konsultacje odbędą się w okresie od 15 listopada do 15 grudnia 2016 r.


Konsultacje odbędą się w formie zbierania uwag do projektu uchwały w postaci papierowej oraz elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@suprasl.pl oraz zbierania uwag ustnych.

W ramach konsultacji przeprowadzone zostanie również spotkanie konsultacyjne w Urzędzie Miejskim w Supraślu na sali konferencyjnej w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 16.30.
Uwagi  pisemne  można zgłaszać na adres  Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J.
Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul.Szosa Baranowicka
58/4.
Uwagi ustne będą na bieżąco przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Supraślu przez
Burmistrza lub Sekretarza Gminy.
Wszelkie uwagi będzie można zgłaszać w podanym wyżej terminie.

Gmina Supraśl jest obecnie na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. Istotnym elementem jest powołanie Komitetu Rewitalizacji, który zgodnie z wymienioną wyżej ustawą stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Obowiązek prawny poddania projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji wynika z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z przywołaną ustawą Komitet jest powoływany przez Burmistrza Supraśla.

ZałącznikWielkość
uchwala.pdf798.96 KB
obwieszczenie.pdf374.74 KB
w sprawie planu pracy komnisji rewizyjnej na 2017 r.pdf192.67 KB
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.pdf2.77 MB
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf155.02 KB
fiszka Supraśl.pdf470.53 KB