Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego AR.6740.3.18.2017

Dodana: 31 marca 2017
Zmodyfikowana: 31 marca 2017

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Supraśla złożonego w dniu 13.03.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę z rozbudową drogi gminnej - ul. Rymarka Nr 105068B w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr geod.: 1227, 1226, 763/3, 763/2, 1224, 763/1, 762/1, 761/1, 764/10, 764/12, 764/14, 764/9 - działki obręb 281 Supraśl i działka 96/2 - obręb 7 Krasne - Ciasne gm. Supraśl.

Cała treść - w załączniku

ZałącznikWielkość
Obwieszczenie Rymarka.pdf287.08 KB