Ogłoszenie o przetargu na powierzchniowe utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w gminie Supraśl

Dodana: 13 lipca 2017
Zmodyfikowana: 13 lipca 2017

5196 Gmina Supraśl  zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (j.t. Dz.U. z 2015 poz. 2164z późn.zm.) na powierzchniowe utwardzanie nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Supraśl. Termin realizacji zamówienia to 31.10.2017 r. Oferty należy składać do dnia 28.07.2017 r. do godz. 11:00.

Zakres prac obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych według określonych w kosztorysach ofertowych przedmiarach robót na drogach gminnych w niżej wymienionych miejscowościach:

1)   Sołectwo Henrykowo,

2)   Sołectwo Ogrodniczki,

3)   Sołectwo Karakule,

4)   Sołectwo Zaścianki,

5)   Sołectwo Grabówka,

6)   Sołectwo Sowlany

7)   Sołectwo Sobolewo,

8)   Miasto Supraśl,

9)   Sołectwo Ciasne,

oraz oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin realizacji zamówienia to 31.10.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 28.07.2017 r. do godz. 11:00.

Ogłoszenie o przetargu (kliknij)