Komunikaty

Projekt "Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”
20 września 2017
20 września 2017

5822 Gmina Supraśl realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pn. „Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce”.

Magdalena Szymańska
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu
7 listopada 2016
19 września 2017

5261

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 prosimy uprawnionych beneficjentów, tj.: 

a) jednostki samorządu terytorialnego,

b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną ,

c) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione w pkt. b ,

d) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

e) towarzystwa budownictwa społecznego ,

f) organizacje pozarządowe,

g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 

h) instytucje kultury ,

i) LGD ,

j) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych DZ.U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.) ,

k) podmioty lecznicze,

 bazując na wskazanych obszarach rewitalizacji, tj. : 

1.       Supraśl II (na południe od ulicy Białostockiej), w którego skład wchodzą ulice:

11-go Listopada, 3-go Maja, Al. Niepodległości, Cieliczańska, Dolna, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Bujnowskiego, Ks. Piotrowskiego, Lewitówka, Nowa, Mareckiego, Nowy Świat, Ogrodowa, Os. Robotnicze, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Posterunkowa, Sidorowicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Żwirki i Wigury.

2.       Sobolewo: ul. Henrykowska, ul. Sobolewska z częścią Szosy Baranowickiej.

Prosimy o podanie planowanych przez Państwa projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

W związku z powyższym należy wypełnić załączoną w pliku fiszkę projektową. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w GRP.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

                Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 5 października 2017 r. w następujących formach:

1.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@supraśl.pl wpisując w tytule:

„Fiszka projektowa – rewitalizacja”

2.      Drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4.

3.       Bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

1.      21 września (czwartek) – Dom Ludowy w Supraślu, w godz. 16.00-18.00.

2.      28 września (czwartek) – Sobolewo, w godz. 16.00-18.00.

 

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

------------------------------------------------------------------

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Supraśl (kliknij)

Załącznik 1 Sobolewo (kliknij)

Załącznik 2 Supraśl (kliknij)

Magdalena Szymańska
Szkodliwe nawozy rolne
19 września 2017
19 września 2017

5806 Uwaga właściciele gruntów rolnych przestrzegamy przez przyjmowaniem odpadów i osadów nieznanego pochodzenia proponowanych przez nieznane osoby jako bezpłatny nawóz rolny. Szczególną uwagę należy zwrócić na sytuacje, kiedy proponujący nawiezienie gruntu nawozem nie podaje źródła pochodzenia nawozu oraz nie okazuje badań osadu ściekowego oraz nie ustala jego dawek na grunt.  

Magdalena Szymańska
Informacja W O T
14 września 2017
14 września 2017

5790

Przemek Banaszek
Uruchomienie syren alarmowych
14 września 2017
14 września 2017

5773 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Supraślu informuje, że w dniu 17 września 2017r. o godz. 12:00 na terenie gminy uruchomione będą syreny alarmowe. Upamiętnienie 78 rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę będzie jednocześnie sprawdzeniem sprawności systemu alarmowego. Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.

Przemek Banaszek