Komunikaty

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2015 roku
8 kwietnia 2015
8 kwietnia 2015

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie letnich wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Ewelina Lewkowicz
Projekty realizowane z udziałem środków unijnych
22 października 2014
31 marca 2015

Projekt "Supraśl Gola"

W ramach projektu powstała publikacja pt. Supraśl Gola!" zawierająca informacje dotyczące MKS "Supraślanka" Supraśla, pinsy z logo MKS "Supraslanka" oraz zorganizowano konferencję z okazji 80-lecia klubu promującą wydawnictwo.

2863

2071

Projekt doposażenia placu zabaw w Kolonii Grabówka

Magdalena Szymańska
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury
31 marca 2015
31 marca 2015

rozstrzygnięcie jako plik do pobrania poniżej.

Magdalena Szymańska
Współpraca Gminy Supraśl z trzecim sektorem - sprawozdanie
27 marca 2015
27 marca 2015

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Supraśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.

Ewelina Lewkowicz
Taryfy opłat za wodę i kanalizację na rok 2015
31 grudnia 2012
24 marca 2015

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Grygiencz