Taryfy opłat za wodę i kanalizację na rok 2017

Dodana: 23 grudnia 2016
Zmodyfikowana: 3 lutego 2017

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 r. poz. 139, 1893 z 2016 r. poz. 1250) z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. <--break->

Uchwała Nr XXVIII/296/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2017 dla Komunalnego Zakladu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl.

Uchwała Nr XXVIII/298/2016 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2017 dla Komunalnego Zakladu Budżetowego w Supraślu na terenie Gminy Supraśl.

Taryfy przedstawiają się następująco:

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Taryfowa cena/stawka

Dopłata

Cena/stawka do zapłaty przez odbiorców

netto

z VAT*

brutto

netto

z VAT*

1.

W1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

1,71

1,85

-

1,71

1,85

2.

K1

Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

zł/ m3

7,68

8,29

-

7,68

8,29

3.

Odbiorcy usług  zbiorowego odprowadzanie ścieków wytworzonych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Supraśl

Cena za 1 m3odprowadzanych ścieków

zł/ m3

7,68

8,29

1,00

6,75

7,29

4.

Wszyscy odbiorcy

Stawka opłaty za odbiór przyłącza wodociągowego

zł/

przyłączenie

208,00

255,84

-

208,00

 255,84

5.

Wszyscy odbiorcy

Stawka opłaty za odbiór przyłącza kanalizacyjnego

zł/

przyłączenie

208,00255,84

-

208,00

 255,84

6.

Wszyscy odbiorcy

Stawka opłaty za odbiór przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego

zł/

przyłączenie

395,00

485,85

-

395,00

485,85

 Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. przez 1 rok.

*)  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

                                                                                               

                                                                                             Łukasz Jezior

                                                                                              Kierownik Zakładu