Komunikaty

Zamówienie na wykonanie budowy sieci wodociągowej
8 stycznia 2018
9 stycznia 2018

Gmina Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu sektorowego  na podstawie zarządzenia nr 49/2016 Burmistrza Supraśla z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Gminę Supraśl – Urząd Miejski w Supraślu o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. M. Chodakowskiego w Supraślu.

Magdalena Szymańska
Przetarg na budowę ul. Kościelnej w Supraślu
8 stycznia 2018
8 stycznia 2018

6510 Do 22 stycznia br. , do godz. 11:00 można składać oferty na wykonanie remontu, budowy i przebudowy ulicy Kościelnej w Supraślu od ulicy Nowej do ulicy Ks.O.Sidorowicza wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. 

Magdalena Szymańska
Burmistrz Supraśla zatrudni pracownika na czas określony na zastępstwo
5 stycznia 2018
5 stycznia 2018

Burmistrz Supraśla zatrudni pracownika na czas określony na zastępstwo - szczegóły w załączniku poniżej.

Przemek Banaszek
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje
1 stycznia 2018
1 stycznia 2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białymstoku informuje o wejściu w życie następujących aktów prawnych.

Pliki z informacjami do pobrania poniżej.

Przemek Banaszek
Taryfy opłat za wodę i kanalizację na rok 2018
23 grudnia 2016
28 grudnia 2017

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zawiadamia, że zgodnie z zapisami art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893 z 2016 r. poz. 1250; Dz. U. z 2017 r. poz. 2180 z dnia 27.11.2017 r. art. 8 (skrócenie czasu obowiązywania taryf), art. 9 ust. 3, w art. 24 ust. 8 ustawy zmienianej przyjmuje się taryfy zweryfikowane przez burmistrza, wchodzą w życie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.) z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Krzysztof Grygiencz