Zamówienie na wykonanie budowy sieci wodociągowej

Dodana: 8 stycznia 2018
Zmodyfikowana: 9 stycznia 2018

Gmina Supraśl zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu sektorowego  na podstawie zarządzenia nr 49/2016 Burmistrza Supraśla z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zamówień Sektorowych udzielanych przez Gminę Supraśl – Urząd Miejski w Supraślu o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) na wykonanie budowy sieci wodociągowej w ul. M. Chodakowskiego w Supraślu.

Więcej:https://bip.um.suprasl.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne--przetargi/zamowieniasektorowe/rok2017/budowa-sieci-wodociagowej-w-ul-chodakowskiego-w-supraslu-robota-budowlana-zp-271-2-2018-2018-01-08-2018-01-18-w-toku.html