Aktualności MOPS

Dodana: 28 października 2013
Zmodyfikowana: 31 lipca 2017

4720

_________________

Film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020

_________________

4604

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki w gminie Supraśl!

 

SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski program, który już od 15 lat pomaga rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Program po raz kolejny rusza w naszym mieście. To niezwykła okazja, dla wszystkich mieszkańców gminy Supraśl, którzy chcą sprawdzić się w pracy wolontaryjnej, a przy okazji chcą rozwinąć swoje kompetencje zawodowe.

 

JAKICH OSÓB  SZUKAMY?

 

·                 z sercem do pomagania i zaangażowanych;

·                 gotowych  na nowe doświadczenia;

·                 otwartych na nowych ludzi;

·                 gotowych na dużą dawkę emocji;

·                 pragnących się rozwijać;

·                 wszystkich, którzy utożsamiają się z ideą bezinteresownej, mądrej pomocy.

 

CO ZYSKA WOLONTARIUSZ?

 

·                 doświadczenie w pracy zespołowej;

·                 możliwość współorganizowania wydarzeń rejonowych;

·                 doświadczenie w pracy wolontaryjnej;

·                 doskonalenie umiejętności interpersonalnych;

·                 okazję do spróbowania swoich sił w promocji, PR-ze, logistyce;

·                 poczucie, że jest częścią ogólnopolskiej, znanej inicjatywy;

·                 nowe kontakty w mieście i poznanie ludzi pełnych pasji.

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

 4401

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.superw.pl

 

Wejdź, zarejestruj się i stań się częścią wielkiej, społecznej zmiany!

_________________________________

Zarządzenie Nr 021.15.2015  

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu

 z dnia 04  grudnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w 2015 roku, przysługujących w zamian za święta przypadające w wolne soboty dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu

                Na podstawie  art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2014r., poz.1502 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1.Ustalam  dni wolne od pracy w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2015 roku:

1.Dzień 24 grudnia 2015r. jest dodatkowym dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu, w zamian  za Drugi Dzień Świąt  Bożego Narodzenia przypadający w sobotę tj.26 grudnia 2015roku – obniżające wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym.

§2. Informację  o dodatkowym dniu wolnym od pracy podaje się do publicznej  wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych  do siedziby MOPS w Supraślu i w Zaściankach i poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Supraślu w zakładce MOPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3.Realizację zarządzenia powierza się pracownikowi zajmującemu się prowadzeniem kadr.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

______________________________________________

Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz.1217) od 1 stycznia 2016 r. zostało wprowadzone nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka

2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;

3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;

4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:

1) skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;

2) śmierci matki dziecka;

3) porzucenia dziecka przez matkę.

 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;

2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;

3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;

4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;

5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:

1) porodu

2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia

3) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. przez 52 tygodnie (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., tj. po wejściu w życie ww. nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia rodzicielskie będą przyjmowane przez gminne organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych.  

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 132 703 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

__________________________________________________________________

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OD 1 LISTOPADA 2015R.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

 

Rodzaj świadczenia

Dochód brany pod uwagę

Ustalony próg dochodowy

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego świadczenia

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Odpowiednio:

674 zł lub

764 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

1.922 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę

764 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

Brak

Brak kryterium dochodowego

Zasiłek pielęgnacyjny

Brak

Brak kryterium dochodowego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

 

725 zł

 

Od 1 listopada 2015r. obowiązują nowe wysokości zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,

c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci.

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania stosownych wniosków w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 132 703 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

 

 

                                                                           Kierownik MOPS w Supraślu

                                                                           mgr Małgorzata Ostrowska

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OD 1 LISTOPADA 2014R.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

 

Rodzaj świadczenia

Dochód brany pod uwagę

Ustalony próg dochodowy

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego świadczenia

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się

Odpowiednio:

574 zł lub

664 zł - w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

1.922 zł

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę

664 zł

Świadczenie pielęgnacyjne

Brak

Brak kryterium dochodowego

Zasiłek pielęgnacyjny

Brak

Brak kryterium dochodowego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę

725 zł

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania stosownych wniosków w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 58 w Supraślu. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 132 703 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

INFORMACJA DOTYCZĄCA USTALENIA I WYPŁATY ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, iż z dniem 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

 1. za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 14 maja 2014 r. których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych określonej przepisami prawa cywilnego, odsetki przysługują do dnia wejścia w życie ustawy),

 2. od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 15 maja 2014 r. jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

(a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

(b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 15 września 2014r. Jeżeli w w/w okresie, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Ponadto, od rolników, małżonków rolników lub domowników rolników ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, którym opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny uniemożliwia prowadzenie gospodarstwa rolnego/wykonywanie w nim pracy, wymagane będzie także złożenie odpowiedniego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym (art. 3 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów),złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 15 maja 2014r., organ będzie się zwracał do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie, co 6 miesięcy.

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątek w godzinach od 8.00 do 16.00. Druki wniosków są do pobrania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 58 oraz w siedzibie pracowników socjalnych w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 37 w w/w godzinach. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (085) 713-27-03 lub (085) 718-35-33.

 

                                                                                       Kierownik MOPS

                                                                                   Małgorzata Ostrowska

----------------------------------------------------------------

INFORMACJA DOTYCZĄCA

WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, iż z dniem 01.05.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2014r., poz.559) zgodnie, z którą świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w okresie:

 • od dnia od 2014-05-01 do 2014-12-31 w wysokości 800,00 zł miesięcznie,

 • od dnia od 2015-01-01 do 2015-12-31 w wysokości 1200,00 zł miesięcznie,

 • od dnia od 2016-01-01 w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.

Ponadto od dnia 1 stycznia 2017r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia 2016 r.

 

                                                                                                   Kierownik MOPS

                                                                                               Małgorzata Ostrowska

 

----------------------------------------------------------------

Informacja

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości wzorem lat ubiegłych organizuje w dniach 24 lutego 2014r. – 1 marca 2014 r. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach od 24 lutego 2014r. do 1 marca 2014r. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w:

Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych

15-082 Białystok

ul. Świętojańska 22 lok. 1,

Tel./fax. 85 732-82-20,

e-mail: centrum@um.bialystok.

 


 

_________________________________________________________________

Dodatek energetyczny:

Dodatki energetyczne

Wymagane wnioski i formularze:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Od 1 stycznia 2014r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu.

Dodatki energetyczne służą częściowemu pokryciu ze środków publicznych kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. Odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to zgodnie z ustawą osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014r. do 30 kwietnia 2014r. wynosi:

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,36 zł/miesiąc;

 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77zł/miesiąc;

 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Wysokość dodatków energetycznych na kolejne 12 miesięcy określi ten sam minister w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

- złożyć stosowny wniosek,

- mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Od decyzji w sprawie dodatku energetycznego służy odwołanie do SKO w Białymstoku za pośrednictwem MOPS w Supraślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu, Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, tel. 85 7183 533, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od godz. 8.00 do 16.00.

Wniosek w załączniku na dole artykułu.

 

 

____________________________________________________________

Informacja do gmin w sprawie pomocy osobom które utraciły uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego:

O G Ł O S Z E N I E W SPRAWIE PODWYŻSZENIA

KWOT DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, iż Rada Miejska w Supraślu uchwałą Nr XXXIX/350/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podniesienia kwot dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zmienioną uchwałą Nr XL/359/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podniesienia kwot dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podniosła kwoty niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego i tak:

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o których mowa w art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) podniesiono:

1) o kwotę 30,00 zł kwotę dodatku przysługującą na dziecko,

2) o kwotę 60,00 zł kwotę dodatku przysługującą na wszystkie dzieci.

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o których mowa w art. 11a ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456)podniesiono:

1) o kwotę 80,00 zł kwotę dodatku przysługujacą na dziecko,

2) o kwotę 160,00 zł kwotę dodatku przysługującą na wszytkie dzieci.

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o której mowa w art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456) podniesiono o kwotę 20,00 zł.

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), podniesiono o kwotę 25,00 zł.

 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456), podniesiono o kwotę 50,00 zł. zł.

Podniesienie kwot w/w dodatków do zasiłku rodzinnego nastąpi od dnia 01 stycznia 2014r. i dotyczy osób, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego. Wszczęcie postępowania w zakresie podwyższenia kwoty dodatku nastąpi z urzędu a co za tym idzie nie trzeba składać dodatkowych wniosków w tej sprawie.

Zastępca Kierownika

Joanna Mieldzicz-Kopciewska

__________________________________________________

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z WYDANIEM PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY WYROKU Z DNIA 5 GRUDNIA br. (SYGN. AKT K 27/13), W KTÓRYM TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ORZEKŁ, ŻE ART. 11 UST. 1 I 3 USTAWY Z DNIA 7 GRUDNIA 2012 R. O ZMIANIE USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW JEST NIEZGODNY Z ART. 2 KONSTYTUCJI.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraśl informuje, iż w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia br. (sygn. akt K 27/13) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zostały podjęte prace nad przygotowaniem projektu ustawy, która będzie realizacją ww. wyroku. W szczególności, mając na uwadze potrzebę bezzwłocznej realizacji wyroku, Minister Pracy i Polityki Społecznej, 9 grudnia br. zwrócił się do Macieja Berka, Sekretarza Rady Ministrów, o powołanie Zespołu do spraw opracowania rozwiązań ustawowych mających na celu przygotowanie koniecznych zmian. Ostateczny kształt projektu ustawy będzie możliwy do przygotowania po analizie pisemnego uzasadnienia wyroku TK.

Natomiast ze wstępnego komunikatu prasowego (nie uzasadnienia) opublikowanego na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego wynika że:

Decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach wygasły 1 lipca 2013 r. z mocy prawa. W obowiązujących przepisach nie została przewidziana żadna procedura ani wskazany organ władzy publicznej właściwy do orzekania w kwestii ewentualnego "przywrócenia" prawa do tego świadczenia. Skutki art. 11 ust. 3 ustawy zmieniającej nastąpiły "automatycznie"i nie były uzależnione od wydania aktów stosowania prawa czy przeprowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach świadczeniobiorców. Zrealizowanie wyroku Trybunału, który zakwestionował art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej, będzie wymagało zmiany prawa. Sam wyrok Trybunału nie tworzy ani roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r., ani nie daje podstaw do ubiegania się o nowe świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, które przewiduje obowiązująca ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wynika to z tego, że - zgodnie z wnioskiem RPO - wyrok Trybunału dotyczył norm prawa intertemporalnego, które w dodatku zmaterializowały się już w dniu orzekania przez sąd konstytucyjny, a nie przepisów, które określały nowe przesłanki nabycia świadczeń.

Przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją wymaga więc w tym wypadku interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić stosowne korekty np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania niezgodności mającej źródło w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej. Wraz z upływem czasu ta niezgodność będzie powodowała narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki”.


__________________________________________________

UDZIELENIE WSPARCIA Z SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ RODZINOM, SZCZEGÓLNIE W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM, W ZWIĄZKU Z UTRATĄ PRZEZ TE RODZINY UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO, W WYNIKU ZMIAN DO USTAWY Z DNIA 28.11.2003r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

(Dz. U. z 2006r. NR 139, poz. 992 ze zm.).Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu uprzejmie informuję, że P. Elżbieta Seredyn, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pismem z dnia 9.10.2013r. poinformowała, że w przypadku, gdy rodzina, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w wyniku zmian do ustawy z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 ze zm.) znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, może złożyć podanie o udzielenie pomocy w ramach świadczeń określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm. (zasiłku celowego, składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, na podstawie art. 42 ustawy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w sytuacji, gdy rodzina przekracza kryteria dochodowe - specjalnego zasiłku celowego). Wsparcie ze strony ośrodków pomocy społecznej umożliwi pokrycie najpilniejszych wydatków wynikających z konieczności opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Kierownik MOPS w Supraślu

mgr Małgorzata Ostrowska

ZałącznikWielkość
Wniosek o dodatek energetyczny.doc45 KB