Informacja dla Klienta

Dodana: 12 grudnia 2011
Zmodyfikowana: 3 stycznia 2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SUPRAŚL

(wg stanu na dzień 16 lutego 2012 r.)

 

Prawa i obowiązki odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków jak również prawa i obowiązki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu realizującego zadania w tym zakresie na terenie gminy Supraśl zawarte zostały w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego Uchwałą nr XXXIX/368/06 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Supraśl.

Szczegółowe uregulowania dotyczące technicznych warunków przyłączenia do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przez Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu zwany dalej Zakładem określone zostały w rozdziałach VI i VII w/w regulaminu.

Poniżej przedstawia się podstawowe informacje niezbędne przy realizacji przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych wykonywanych przez Inwestorów.

Techniczne warunki przyłączenia do sieci.

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa pisemny wniosek o przyłączenie do Urzędu Miejskiego w Supraślu, który musi zawierać:

-      imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz jego adres,

-       w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,

-       określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

-       wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju,

-       krótką techniczną charakterystykę obiektu do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki,

-       wskazanie terminu rozpoczęcia poboru wody i/lub odprowadzania ścieków.

Do wniosku, o którym mowa wyżej dołącza się:

-       dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,

-       aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, w terminie do 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kompletem załączników Urząd Miejski w Supraślu wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”, które są ważne dwa lata od ich wydania. Warunki te stanowią podstawę do przygotowania dokumentacji technicznej wykonywanej przez uprawnionego projektanta, która wymaga uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.

Na podstawie uzgodnionej dokumentacji Inwestor realizuje przyłącze, które podlega odbiorowi technicznemu. W trakcie prowadzenia robót muszą być uwzględnione zapisy wynikające z wydanych warunków technicznych a realizacja przyłącza musi być zgodna z projektem technicznym.

W ramach czynności odbiorowych Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej” oraz dokumentacją techniczną. Przy czym określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron a wszelkie odcinki przyłącza oraz sieci ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zakryciem.

Przed zakryciem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych.

Uruchomienia przyłącza dokonuje Zakład po zakończeniu czynności odbiorowych.

Za dokonanie czynności odbiorowych pobierane są przez Zakład opłaty w wysokości wynikającej z taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Opłata ta poprzedza zawarcie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków pomiędzy Zakładem a Odbiorcą.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu przy ul. Zielonej 5 – tel. 85 718 35 53.

                   

 

 

INFORMACJA

 

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu informuje, że od dnia 01 grudnia 2014 r. obowiązują następujące stawki za wywóz nieczystości płynnych realizowanych przez KZB:


Lp

 

Miejscowość

Stawka netto

PLN

Stawka brutto

PLN

1.

Miasto Supraśl

101,85

110,00

2.

Sołectwa: Ogrodniczki, Karakule, Ciasne, Cieliczanka, wieś Zapieczki

111,11

120,00

3.

Wsie: Sokołda, Łaźnie, Międzyrzecze, Woronicze, Kopna Góra, Surażkowo, Zapiecki-osiedle, Nowodworce

120,37

130,00

4.

Inne

wg uzgodnień indywidualnych

Zgłoszenia telefoniczne wykonania usługi przyjmowane są pod numerem telefonu:

85 718 35 53

w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 lub bezpośrednio w siedzibie KZB w Supraślu przy ul. Zielonej 5

UWAGA

Realizacja usługi będzie następować w terminie do czterech dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia. W przypadku niemożliwości wykonania zlecenia z przyczyn technicznych lub innych (np. warunki pogodowe) Wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie.

 

 

 

INFORMACJA DLA KLIENTA

 

W ostatnim czasie KZB w Supraślu podjęło współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. System ten, to stale aktualizowana baza informacji o dłużnikach. Trafiają tam jedynie Ci, którzy dotychczas unikali płacenia swoich długów, pozostawali obojętni na przedsądowe, sądowe i egzekucyjne działania czy wezwania do zwrotu należności.

          Każdy dłużnik, który trafił do tego rejestru traci przede wszystkim wiarygodność w prowadzonych kontaktach, np. handlowych. Poza tym pojawiają się trudności w dostępie do usług finansowych (a więc zaciągania kredytu, pożyczek, leasingu), usług telekomunikacyjnych, najmu mieszkań, zakupu wielu innych usług i towarów itp. 

           Wśród narzędzi windykacyjnych współpraca z BIG umożliwia prewencję, monitorowanie wypłacalności, sprawdzanie rzetelności kontrahentów a w ostateczności wpisanie do rejestru dłużników.

Jednym zdaniem, pamiętajmy o terminowym regulowaniu płatności za wodę i ścieki oraz inne usługi świadczone przez KZB, jeśli nie chcemy poszerzyć listy dłużników. Jednocześnie wpłacając należności w wyznaczonym do tego terminie, stosunki klient - KZB są jak najbardziej przyjazne.

          W związku z tym, iż Zakład podjął współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., mamy możliwość używania na wystawianych fakturach czerwonej pieczątki o treści: 

 

Nie zapłacisz – zostaniesz wpisany do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej  i ujawniony zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 

            Pamiętać jednak należy, iż do listy dłużników wpisywani będą jedynie Ci klienci, którzy zalegają z zapłatą i nie odpowiadają na dostarczane im wezwania do uregulowania zaległości.  Stąd pojawiająca się na fakturach pieczątka nie oznacza równoznacznie zapisania do tego rejestru. Jest jedynie informacją o ewentualnych możliwościach Komunalnego Zakładu Budżetowego w walce z nieuczciwymi klientami. 

            KZB podjęło współpracę z BIG z uwagi na narastającą liczbę dłużników.