Informacje ogólne

Dodana: 7 grudnia 2011
Zmodyfikowana: 15 grudnia 2011

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W SUPRAŚLU

Komunalny Zakład Budżetowy z siedzibą w Supraślu przy ul. Zielonej 5 został utworzony uchwałą Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 sierpnia 1991 r. Celem powołania KZB było realizowanie zadań własnych Gminy w dziedzinie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Supraśl w szczególności w zakresie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych, utrzymania dróg, ulic i placów gminnych oraz utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień.

Gros zadań realizowanych przez KZB stanowią zadania związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę o odpowiedniej jakości, właściwych normach, a także oczyszczanie ścieków, gdyż to gwarantuje znaczną redukcję zanieczyszczeń z jednoczesnym minimalizowaniem negatywnych wpływów na otaczające środowisko naturalne.

Działamy dla ludzi – to nasza dewiza, stąd wszelkie podejmowane zadania staramy się wykonywać rzetelnie, szybko oraz sprawnie według jasno sprecyzowanych zasad i reguł, z poszanowaniem mienia gminy i wszystkich jej mieszkańców. Mieszkaniec to bowiem nasz klient a jego zadowolenie określa miarę jakości naszych usług.