Karta Dużej Rodziny - Informacja

Dodana: 29 lipca 2014
Zmodyfikowana: 18 maja 2017

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych

INFORMACJA

  1. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spraślu między innymi w przypadkach gdy:

  • sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,

  • małżonek rodzica, utracił uprawnienia polegające na unieważnieniu małżeństwa lub rozwiązaniu przez rozwód,

  • pełnoletnie dziecko nie kontynuuje nauki w szkole lub szkole wyższej,

  • nastąpi zmiana danych zawartych na karcie,

  • karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona.

  1. Informacja o przysługujących uprawnieniach wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych są zamieszczone na stronie internetowej www.mpips.gov.pl i www.rodzina.gov.pl i jest aktualizowana na bieżąco.

  2. W przypadku osób które osiągnęły pełnoletność i kontynuują naukę w szkole lub szkole wyższej, karta jest ważna wraz z dokumentem (legitymacją szkolną) potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

  3. W przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu ul Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl.