pomoc lekowa

Dodana: 5 października 2012
Zmodyfikowana: 18 maja 2017

INFORMACJA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL W 2017 ROKU

Uchwałą nr XXVIII/295/2016 Rady Miejskiej w Supraślu dnia 24 listopada 2016r. został przyjęty ”Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2017r..” Program będzie realizowany od stycznia 2017r.

Program osłonowy skierowany jest do mieszkańców gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. Powyższa pomoc będzie udzielana na zasadach ustawy o pomocy społecznej oraz wyżej wymienionego programu osłonowego.

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

dla osoby samotnie gospodarującej

1585,00 zł

dla osoby w rodzinie

1285,00 zł

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie/ kopię orzeczenia o niepełnosprawności, kopie recept, faktury za wykupione leki zlecone przez lekarza, dokumenty potwierdzające dochody rodziny/ osoby samotnie gospodarującej. Faktury oraz dokumenty potwierdzające dochody składa się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( np. w styczniu 2017r. należy udokumentować dochody jakie wpłynęły do rodziny w grudniu 2016r. oraz wydatki na leki recepturowe jakie poniesiono w grudniu 2016 r.).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 11 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który udokumentowano fakturami wydatki na leki receptowe.

Bliższe informacje w sprawie programu udzielane są pod nr telefonu 85 7132 767  w godzinach pracy MOPS w Supraślu od poniedziałku do czwartku 7.30 – 15.30 w piątki 8.00 – 16.00.

 

ZałącznikWielkość
wniosek na 2017r.doc49.5 KB