pomoc lekowa

Dodana: 5 października 2012
Zmodyfikowana: 30 grudnia 2016

INFORMACJA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL W 2017 ROKU

Uchwałą nr XXVIII/295/2016 Rady Miejskiej w Supraślu dnia 24 listopada 2016r. został przyjęty ”Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2017r..” Program będzie realizowany od stycznia 2017r.

Program osłonowy skierowany jest do mieszkańców gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. Powyższa pomoc będzie udzielana na zasadach ustawy o pomocy społecznej oraz wyżej wymienionego programu osłonowego.

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

dla osoby samotnie gospodarującej

1585,00 zł

dla osoby w rodzinie

1285,00 zł

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie/ kopię orzeczenia o niepełnosprawności, kopie recept, faktury za wykupione leki zlecone przez lekarza, dokumenty potwierdzające dochody rodziny/ osoby samotnie gospodarującej. Faktury oraz dokumenty potwierdzające dochody składa się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( np. w styczniu 2017r. należy udokumentować dochody jakie wpłynęły do rodziny w grudniu 2016r. oraz wydatki na leki recepturowe jakie poniesiono w grudniu 2016 .).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, I piętro, pokój Nr 5 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który udokumentowano fakturami wydatki na leki receptowe.

Bliższe informacje w sprawie programu udzielane są pod nr telefonu 85 7132739 w godzinach pracy MOPS w Supraślu od poniedziałku do czwartku 7.30 – 15.30 w piątki 8.00 – 16.00.

          _________________________________________________________________

INFORMACJA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL W 2016 ROKU

Uchwałą nr XIX/174/2016 Rady Miejskiej w Supraślu dnia 25 lutego 2016r. został przyjęty ”Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2016r..” Program będzie realizowany od kwietnia 2016r.

Program osłonowy skierowany jest do mieszkańców gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. Powyższa pomoc będzie udzielana na zasadach ustawy o pomocy społecznej oraz wyżej wymienionego programu osłonowego.

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

dla osoby samotnie gospodarującej

1585,00 zł

dla osoby w rodzinie

1285,00 zł

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskiej/ kopię orzeczenia o niepełnosprawności, kopie recept, faktury za wykupione leki zlecone przez lekarza, dokumenty potwierdzające dochody rodziny/ osoby samotnie gospodarującej. Faktury oraz dokumenty potwierdzające dochody składa się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku ( np. w kwietniu 2016r. należy udokumentować dochody jakie wpłynęły do rodziny w marcu 2016r. oraz wydatki na leki recepturowe jakie poniesiono w marcu br).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 58, I piętro, pokój Nr 5 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który udokumentowano fakturami wydatki na leki receptowe.

Bliższe informacje w sprawie programu udzielane są pod nr telefonu 85 7132711 w godzinach pracy MOPS w Supraślu od poniedziałku do czwartku 7.30 – 15.30 w piątki 8.00 – 16.00.

____________________________________________________________________

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, iż w związku z podziałem gminy Supraśl oraz znacznym zmniejszeniem możliwości finansowych gminy konieczne jest zakończenie z dniem 31.12.2015r. realizacji Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl.

W 2016r. program ten nie będzie realizowany.

Jeżeli sytuacja finansowa gminy na to pozwoli będzie on wznowiony w kolejnych latach.

___________________________________________________________________

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SUPRAŚLU DOTYCZĄCA GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL W 2015 ROKU

Uchwałą nr XLVIII/464/2014 Rady Miejskiej w Supraślu dnia 16 października 2014r. został przyjęty ”Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2015r.”

Program osłonowy skierowany jest do mieszkańców gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym, a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. Powyższa pomoc będzie udzielana na zasadach ustawy o pomocy społecznej oraz wyżej wymienionego programu osłonowego.

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL

dla osoby samotnie gospodarującej

1355,00 zł

dla osoby w rodzinie

1140,00 zł

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie/kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, kopie recept, oryginały faktur za wykupione leki zlecone przez lekarza, dokumenty potwierdzające dochody rodziny/ osoby samotnie gospodarującej. Faktury oraz dokumenty potwierdzające dochody składa się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (np. w czerwcu 2015r. należy udokumentować dochody jakie wpłynęły do rodziny w maju 2015r. oraz jakie wydatki na leki recepturowe poniesiono w maju b.r.).

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, I piętro, pokój Nr 6 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który udokumentowano fakturami wydatki na leki recepturowe.

Bliższe informacje w sprawie programu udzielane są pod nr telefonu 85 7132 739 w godzinach pracy MOPS w Supraślu od poniedziałku do czwartku 7.30 – 15.30 w piątki 8.00 – 16.00.

ZałącznikWielkość
wniosek na 2017r.doc49.5 KB