Statut Uzdrowiska Supraśl

Dodana: 8 lipca 2011
Zmodyfikowana: 13 marca 2015

UCHWAŁA NR V/27/2015

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

 

z dnia 29 stycznia 2015

 

                              w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl.

 

Na podstawie art. 18 ust. l i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379, poz. 1072) i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 651, poz. 742) ­uchwala się, co następuje :

 

 §  1. Uchwala się Statut Uzdrowiska Supraśl, w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§  2. Traci moc uchwała Nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Supraśl.

 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

 

§  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

                                                                         Przewodnicząca Rady

                                                                              mgr Monika Suszczyńska


 

 

 

ZałącznikWielkość
Statut Uzdrowiska Supraśl.doc2.39 MB