Stypendium szkolne i zasiłek szkolny w roku szkolnym 2017/2018

Dodana: 11 lipca 2016
Zmodyfikowana: 8 sierpnia 2017

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 INFORMACJE PODSTAWOWE

 

 

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o stypendium szkolne (zaświadczenia lub oświadczenia):

 

1.    zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach netto uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,                 w tym odpowiednio:

·       zaświadczenie z zakładu pracy

·       odcinek/ zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości pobieranej renty/emerytury

·       zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

·       własne oświadczenie (w przypadku gdy osoba nie posiada dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu/ pracuje dorywczo/nie osiąga dochodu)

·       oświadczenie/ zaświadczenie o uzyskanych innych dochodach

·       w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz o formie opodatkowania

- dowody opłacenia składek w ZUS/ KRUS

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

1)     przychodu;

2)     kosztów uzyskania przychodu;

3)     różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

4)     dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

5)     odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

6)     należnego podatku;

7)     odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenia osoby.

 

 

2.    nakaz płatniczy/ zaświadczenie/ oświadczenie o posiadanej nieruchomości rolnej (posiadane ha przeliczeniowe) - dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł,

3.    zaświadczenie z MOPS lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych                            i wysokości osiągniętego dochodu netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,

4.    decyzja, zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń rodzinnych,

5.    ksero legitymacji ucznia/ zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2017/2018 w danej szkole,

6.    ksero legitymacji studenckiej członka rodziny/zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2017/2018 w danej szkole wyższej,

7.    przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych/płaconych alimentów,

8.    inne dokumenty będące podstawą udokumentowania sytuacji materialnej ucznia.

 

 

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

(dot. utraty  dochodu)

 

W przypadku, gdy nastąpiła utrata dochodu należy przedstawić zaświadczenia/ oświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek jest składany i dołączyć wypełniony druk oświadczenia o utracie dochodu w miesiącu złożenia wniosku.

 

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące kryterium dochodowe:

 

- miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie - nie przekracza kwoty 514,00 zł

 

 

 

Do dochodu ustalonego zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nie wlicza się:

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca   2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220);

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575).

 

 

Na podstawie § 11 ust. 1 REGULAMINU UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ                                  O CHARAKTERZE SOCJALNYM, UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY SUPRAŚL stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVII/259/05 Rady Miejskiej w Supraślu                   z dnia 19 marca 2005r w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej                              o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Supraśl stypendium może być udzielone w następujących formach:

  1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan                         i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a)  zakupu podręczników, zeszytów, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, komputera, części do komputera, drukarki, tonerów do drukarki, pamięci przenośnej do komputera, programów komputerowych, biurka i krzesła do biurka, opłat za abonament internetowy oraz innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, ubioru i obuwia na zajęcia wychowania fizycznego a także odzieży i obuwia gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się                   z procesem edukacyjnym ucznia oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c)  opłat wymaganych przez szkołę, w tym: opłat czesnego w szkołach niepublicznych, wycieczek szkolnych, wyjść do kina, teatru, muzeum, na basen, ubezpieczenia zbiorowego                i innych wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

d) opłat za udział w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia objęte programem nauczania, a w szczególności: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach logopedycznych, zajęciach muzycznych, kursach językowych, komputerowych, sportowych i innych,

e) opłat za zakup sprzętu  muzycznego, sportowego, itp., zgodnie z zainteresowaniami lub zdolnościami ucznia,

f) zakup okularów korekcyjnych,

g) zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;

 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności: biletu miesięcznego, zakwaterowanie w internacie lub bursie                   i innych;

 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dożywianiem w stołówce.

 

 

Na podstawie § 11 ust. 4 Regulaminu uczniom zamieszkałym na terenie gminy Supraśl wypłata stypendium następuje po przedłożeniu:

1.    imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów zakupu      i osoby dokonującej zakupu,

2.    dowodów wpłat za naukę, za pobyt w internacie,

3.    imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły,

4.    przedłożonego przez podmiot prowadzący wykazu osób korzystających z dożywiania                   w stołówce i kosztach takiego dożywiania

 

 

Każde dziecko jest rozliczane oddzielnie, w związku z czym należy przedstawić oddzielne faktury/rachunki na każde dziecko (w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego na więcej niż 1 dziecko w rodzinie). Faktury/ rachunki mogą być wystawiane na ucznia bądź na wnioskodawcę. Nie mogą być wystawiane na współmałżonka, który nie jest wnioskodawcą.

 

Jeśli dokonano zakupu odzieży lub obuwia:

·       W przypadku przyznania stypendium uczennicy- refundowane będą ubrania damskie/dziewczęce, obuwie damskie/dziewczęce. Na fakturach dotyczących uczennicy nie powinny znajdować się artykuły męskie/ chłopięce.

 

·       W przypadku przyznania stypendium uczniowi- refundowane będą ubrania męskie/chłopięce, obuwie męskie/chłopięce. Na fakturach dotyczących ucznia nie powinny znajdować się artykuły damskie/ dziewczęce.

 

Do stypendium przyznanego na okres wrzesień - grudzień 2017 r. należy przedłożyć faktury z tego okresu oraz w przypadku zakupu podręczników i przyborów szkolnych w trakcie wakacji (okres lipiec – sierpień 2017 r.)- również te faktury.

 

Do stypendium przyznanego na okres styczeń - czerwiec 2018 r. należy przedłożyć wyłącznie faktury wystawione w 2018 roku, z tym że data sprzedaży i data wystawienia faktury/rachunku muszą dotyczyć 2018 roku.

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 należy składać w Filii w Zaściankach Urzędu Miejskiego w Supraślu przy ul. Szosa Baranowicka 58/4, 15-521 Zaścianki lub w Urzędzie Miejskim w Supraślu                   do 15 września 2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 2017 r.

 

 

Dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawy dotyczące stypendiów szkolnych.

 

Anna Kalinowska - Chraniuk

tel. 85/ 7 33 38 40 wew. 4

 

Filia w Zaściankach

Urzędu Miejskiego w Supraślu

ul. Szosa Baranowicka 58/4

15-521 Zaścianki

 

 

ZałącznikWielkość
nr konta bankowego.doc28 KB
oswiadczenie wnioskodawcy.doc29.5 KB
uchwała stypendium.doc43.5 KB
utracone dochody oswiadczenie.doc27.5 KB
wniosek o stypendium.doc67 KB
wniosek o zasiłek.doc54 KB
inf podstawowe.doc57 KB