Gminny program osłonowy

w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki

przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2018 r.

(aktualizacja z dn. 1.10.2018r w związku z rewaloryzacją kryteriów dochodowych Pomocy Społecznej)

 

MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU

      §1.      Gminny Program osłonowy w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Supraśl na 2018 r. będzie realizowany na terenie Gminy Supraśl.

CEL PROGRAMU

      §2.      Celem programu jest pomoc finansowa skierowana do mieszkańców Gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji  bytowej  - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza i dostępnych jedynie na receptę.

UZASADNIENIE PROGRAMU

       §3.      Gmina Supraśl na dzień 30.09.2017r. liczyła 14742 mieszkańców. Z tego mężczyzn do 65. roku życia – 6.368, kobiet do 60. roku życia – 6.014. Natomiast mężczyzn powyżej 65. roku życia było 751, kobiet powyżej 60. roku życia – 1.609.

W 2016r. 27 osoby korzystające w tut. Ośrodku z pomocy w formie zasiłków celowych otrzymało wsparcie na leki i leczenie, wypłacono na ten cel kwotę 6.222,00 zł. Natomiast w okresie styczeń – wrzesień 2017r. z tej formy pomocy skorzystało 22 osoby, wypłacono łącznie na ten cel 3.935,00 zł. Były to osoby, których dochód nie przekraczał kryterium ustawowego z pomocy społecznej. Pomoc przyznawana była po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Analizując potrzeby w zakresie pomocy społecznej ustalono, że mieszkańcy Gminy Supraśl będący w wieku emerytalnym, a pobierający emerytury lub renty, mają utrudniony dostęp do świadczeń z pomocy społecznej. Mimo niskich świadczeń otrzymywanych z ZUS-u lub KRUS-u przekraczają jednak podstawowe kryteria dochodowe z pomocy społecznej określone w art.8 ust.1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (701,00 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł netto na osobę w rodzinie) - uprawniające do bezzwrotnych świadczeń z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, w których skład wchodzą osoby długotrwale lub ciężko chore lub niepełnosprawne z posiadanych dochodów własnych w większości nadal nie są w stanie zaspokoić swoich elementarnych potrzeb bytowych, a w szczególności wydatków związanych z zakupem leków zleconych przez lekarza. Tymczasem systematyczne przyjmowanie leków przez takie osoby jest konieczne ze względu na ich stan zdrowia i wiek.

Widząc potrzebę niesienia pomocy ludziom przewlekle chorym i niepełnosprawnym w 2011r. po raz pierwszy uruchomiono w gminie Supraśl osłonowy program w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy, a w latach następnych nastąpiła jego dalsza realizacja.

Kryterium dochodowe osób i rodzin uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach programu od 2013r. zostało podwyższone do 250% kryterium dochodowego z pomocy społecznej określonego w art.8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, które od 01 października 2018r. wynosi 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł dla osoby w rodzinie (701,00 zł x 250% = 1 752,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej; 528,00 zł x 250% = 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie).

W 2016r. w Gminie Supraśl przyjęto i rozpatrzono 701 wniosków. Wydano 694 decyzje  przyznających świadczenia i 7 decyzji odmownych. Wydatkowano na ten cel z zadań własnych kwotę 54.946,00 zł (średnia wartość 1 świadczenia wyniosła: 79,17 zł). Pomocą objęto 156 osób, w tym 83 osób niepełnosprawnych i 73 osoby chore przewlekle. W 2016r. 119 osób ze 156 korzystających z tej formy pomocy posiadało dochód przekraczający kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

W okresie styczeń – wrzesień 2017r. przyjęto 807 wniosków. Wydano 803 decyzje przyznające świadczenia i 4 decyzje odmowne. Do dnia 30.09.2017r. wypłacono z zadań własnych kwotę: 60.690,00 zł (średnia wartość 1 świadczenia wyniosła: 75,58 zł). Pomocą objęto 164 osoby w tym 79 osób niepełnosprawnych i 85 osób chorych przewlekle. W miesiącach styczeń – wrzesień 2017r. 128 osób ze 164 korzystających z tej formy pomocy posiadało dochód przekraczający kryterium dochodowe wynikające z art. 8 ust. ustawy o pomocy społecznej.

Analiza dokumentacji tej grupy świadczeniobiorców wskazuje na systematyczne wydatki lekowe, zasadna jest więc kontynuacja tej formy wsparcia dla osób długotrwale lub ciężko chorych i niepełnosprawnych. Zainteresowanie osłonowym programem w zakresie zmniejszenia wydatków na leki recepturowe wzrasta w związku z podwyższeniem kryteriów uprawniających do pomocy społecznej. O zainteresowaniu programem świadczyła rosnąca liczba składanych wniosków oraz osób pytających o warunki przyznania tej pomocy.

Świadczeniobiorcy doceniają możliwość korzystania z pomocy w ramach programu lekowego, dzięki czemu własne środki finansowe mogą wykorzystać na zaspokojenie swoich elementarnych potrzeb bytowych. Środki z zadań własnych gminy przeznaczone na w/w program wydatkowane są na częściowy zwrot kosztów wykupionych już leków, w związku z powyższym nie ma obaw wykorzystania otrzymanej pomocy niezgodnie z przeznaczeniem.

Opierając się na faktycznych wydatkach na realizację programu, jakie poniosła gmina Supraśl w 2016 r. i w okresie 01.01.2017r. – 30.09.2017r. szacunkowe potrzeby na realizację programu w 2018r. wynoszą:

- w 2016r. średnia miesięczna kwota wydatkowana na zasiłki w ramach osłonowego programu wyniosła 4 578,83 zł;

- w okresie 01.01.2017r. – 30.09.2017r. wydatkowano kwotę 60.690,00 zł. Średnia miesięczna kwota wydatkowana na zasiłki w ramach osłonowego programu w tym okresie wyniosła 6.743,33 zł (tj. 60.690,00 zł : 9 miesięcy - za wnioski złożone w miesiącach styczeń – wrzesień 2017r.)

W związku z rosnącą liczbą świadczeniobiorców oraz kwot miesięcznych wydatkowanych w ramach programu oszacowane potrzeby na rok 2018r. wynoszą 90.000,00 zł.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

       §4.      Tworzy się program pomocy finansowej skierowany do mieszkańców gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym, a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza, dostępnych wyłącznie na recepty – zwanych w dalszej części programu osobami uprawnionymi.

      §5.      Ilekroć w programie jest mowa o lekach należy przez to rozumieć leki zlecone przez lekarza na podstawie recepty. Zwrot kosztów nie obejmuje m.in.: pasków do pomiaru poziomu cukru we krwi, środków higienicznych i opatrunkowych oraz leków dostępnych bez recepty.

      §6.      Pomoc finansowa w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki jest udzielana ze środków własnych gminy w ramach zadań własnych gminy na podstawie art.17 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.

      §7.      Przyznanie lub odmowa przyznania pomocy finansowej w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki następuje w drodze decyzji wydanej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu lub inną osobę upoważnioną przez Burmistrza Supraśla na podstawie art.110 ust.8 ustawy o pomocy społecznej.

      §8.      Pomoc finansowa przysługuje, gdy:

1)     dochód własny osoby samotnie gospodarującej, która prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe nie przekracza 250% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt.1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 250% od kwoty 701,00 zł = 1 752,50 zł netto miesięcznie);

2)     dochód własny na osobę w rodzinie nie przekracza 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie  ustalonego zgodnie z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. 250% od kwoty 528,00zł = 1 320,00 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie).

§9.  Kwotę  przyznanej pomocy zaokrągla się do pełnych złotych w dół.

§10. Przyznana pomoc finansowa nie może przekroczyć 50% wydatków na leki zakupione na podstawie recept i nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynikającego z art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej (tj. nie więcej niż 514,00zł miesięcznie dla każdej osoby uprawnionej).

§11. Nie przyznaje się pomocy finansowej na zakup leków zleconych przez lekarza, jeżeli kwota pomocy byłaby niższa od kwoty 10,00 zł.

§12. Pomoc finansowa na zmniejszenie wydatków na leki jest przyznawana na pisemny wniosek osoby uprawnionej, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr1 do programu.

§13. Do wniosku należy dołączyć:

1)     dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ustalenie i udokumentowanie dochodów następuje zgodnie z przepisami art.8 ustawy o pomocy społecznej;

2)     w przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o I, II lub III grupie inwalidztwa, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do pracy i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne orzeczenie raz złożone w danym roku przy pierwszym wniosku będzie honorowane także przy składaniu kolejnych wniosków aż do upływu okresu jego ważności, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018r.;

3)     w przypadku osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty potwierdzające przewlekłą lub długotrwałą chorobę (zaświadczenie  będzie uwzględniane przez okres 1 roku od daty jego wystawienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r.);

4)     oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej tylko leki wydane na podstawie recepty. Faktura winna zawierać dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty (imię, nazwisko, adres), nazwę sprzedanego leku, jego cenę oraz kwotę ogółem do zapłaty. W przypadku sprzedaży zamiennika za lek zlecony przez lekarza, dostarczona faktura powinna zawierać opis farmaceuty potwierdzający, iż lek sprzedany pacjentowi jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty;

5)     kserokopię recepty wystawionej na imię i nazwisko osoby uprawnionej, obejmującej leki wymienione w fakturze.

§14. Wniosek składa się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który udokumentowano fakturami wydatki na leki recepturowe. Jeżeli termin do złożenia wniosku przypada na ustawowo dzień wolny od pracy, wniosek można złożyć w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolny. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku może nastąpić na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.).

§15.  Naliczenie pomocy finansowej następuje za okres miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

§16. W uzasadnionych przypadkach decyzja o przyznaniu pomocy finansowej może być poprzedzona przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.

§17. Pomoc powyższa nie przysługuje jeżeli osobie uprawnionej w miesiącu złożenia wniosku lub w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przyznano zasiłek celowy lub specjalny celowy na zakup leków na podstawie art. 39 lub art.41 ustawy o pomocy społecznej.

§18. Pomoc na zmniejszenie wydatków na leki nie przysługuje mieszkańcom domów pomocy społecznej oraz pensjonatów, osobom przebywającym w szpitalu, zakładzie karnym, areszcie śledczym i innych instytucjach i placówkach zapewniających leczenie i całodobową opiekę.

§19. W sprawach dotyczących przyznania pomocy finansowej, nieuregulowanych w programie, stosuje się przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

§20. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2018 roku.

REALIZATOR PROGRAMU

§21. Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu.

EWALUACJA I OCENA PROGRAMU

§22. Ocena realizacji programu będzie dokonywana po upływie każdego kwartału, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego. Pierwsze sprawozdanie zostanie sporządzone do 25 kwietnia 2018 r.

§23. Koordynatorem programu jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu.

Wniosek Gminnego Programu Osłonowego na 2018 r

 programlekowyinf

 

Kalendarium

 Listopad 2018 
PnWtŚrCzPtSoN
   1234
567891011
121314161718
19202122232425
2627282930  

Nadchodzące wydarzenia

Turniej szachowy z okazji...

listopad
czwartek
15
15.11 godz. 16:00 w siedzicie CKiR w Supraślu (ul. Cieliczańska)
Turniej tylko dla...
16:00

"Tobie Polsko" ...

listopad
czwartek
15
15.11.2018 Dom Ludowy w Supraślu godz. 17:00
17:00

Pokaz filmu „Pustać - Ost...

grudzień
sobota
1
Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza na bezpłatny pokaz filmu pt. „Pustać - Ostoja...
10:00

Sesja Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.