Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia  7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 169 z późn. zm.) .

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1.     obywatelom polskim;

2.     cudzoziemcom:

·       jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004),

·      przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

- jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że  dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

     ·         braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,      

      ·        braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

·         została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

·         zawarła związek małżeński.

_______________________________________________________________________

 

REJONY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH MOPS W SUPRAŚLU

Gmina Supraśl podzielona jest na siedem rejonów opiekuńczych. Do każdego rejonu przypisany jest pracownik socjalny, który realizuje zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej. Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest praca socjalna w środowisku oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych potrzebnych do ustalenia sytuacji bytowej rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej.

Informacja o poszczególnych rejonach i pracownikach socjalnych obsługujących rejony jako plik do pobrania na dole strony.


--------------------------------------------------------------

KRYTERIA DO UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA

 POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że z zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Od dnia 1 października 2015r. obowiązujące kryteria do korzystania z pomocy społecznej wynoszą:

KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

634,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

514,00 ZŁ

W/w rozporządzenie określa również:

- maksymalną kwotę zasiłku stałego tj. 604,00 zł.

- kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego tj. 288,00 zł.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej,

 osobie w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

1)   świadczenia pieniężne:  zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd;

2)   świadczenia niepieniężne: praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

 specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, mieszkanie chronione, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

KRYTERIA DO KORZYSTANIA Z WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPIERANIA FINANSOWEGO GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” ORAZ GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRESIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GM. SUPRAŚL

KRYTERIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z PROGRAMU WSPIERANIA GMIN W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA” NA LATA              2014-2020

DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

1268,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1028,00 zł

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

DLA SOBY SAMOTNIE GOSOPDARUJĄCEJ

1585,00 zł

DLA OSOBY W RODZINIE

1285,00 zł

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Z WYŁĄCZENIEM SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI PRZYSŁUGUJĄ NIEODPŁATNIE, GDY:

DOCHÓD WŁASNY NIE PRZEKRACZA 150% KRYTERIUM DOCHODOWE:

- DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

951,00 ZŁ

- DLA OSOBY W RODZINIE

771,00 ZŁ

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala się jako równowartość 1,8% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 2,0% kwoty najniższej emerytury ogłoszonej przez Prezesa ZUS (nie dotyczy specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Osoby korzystające z usług ponoszą odpłatność w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg. niżej podanych tabeli:

1)   osoby samotne i samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę samotną lub samotnie gospodarującą w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 951 zł – 1.141,20zł

5

Powyżej 1.141,20zł – 1268 zł

 10

Powyżej 1268zł – 1458,20 zł

 20

Powyżej 1458,20 zł – 1585 zł

 30

Powyżej 1585 zł – 1775,20 zł

 40

Powyżej 1775,20zł

 50

2)   osoby w rodzinie:

Dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, wyrażony w %

 Wysokość odpłatności liczona od ceny usługi za 1 godzinę usługi, wyrażona w %

Powyżej 771 zł – 925,20 zł

 20

Powyżej 925,20 zł – 1028 zł

 30

Powyżej 1028 zł – 1182,20 zł

 40

Powyżej 1182,20zł. – 1285 zł

 50

Powyżej 1285 zł – 1439,20 zł

 60

Powyżej 1439,20zł

70

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługują:

1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczychdla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone dla osób:

1) chorych psychicznie (wykazujących  zaburzenia psychotyczne),

2) upośledzonych umysłowo,

3) wykazujących inne zakłócenia  czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy  medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form  pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym

4) W wyjątkowych przypadkach usługi mogą być świadczone dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi pozbawionych dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć świadczonych przez inne zobowiązane podmioty.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

 Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:

 

 osoby samotnie gospodarującej

 osoby w rodzinie

do 634 zł

 nieodpłatnie

 nieodpłatnie

powyżej 634 zł do 840,05 zł

 1,5 %

 3,5 %

powyżej 840,05 zł  do 1046,10 zł

 3 %

 7 %

powyżej 1046,10 zł do 1188,75 zł

 5 %

 11 %

powyżej 1188,75 zł do 1394,80 zł

 7 %

 15 %

powyżej 1394,80 zł do 1505,75zł

 11 %

 20 %

powyżej 1505,75zł do 1616,70 zł

 15 %

 25 %

powyżej 1616,70zł do 1680,10 zł

 22,5 %

 32,5 %

powyżej 1680,10 zł do 1743,50 zł

 30 %

 40 %

powyżej 1743,50 zł do 1791,05 zł

 45 %

 55 %

powyżej 1791,05 zł do 1838,60 zł

 60 %

 70 %

powyżej 1838,60 zł do 1965,40 zł

 75 %

 85 %

powyżej 1965,40 zł do 2092,20 zł

 90 %

 100 %

powyżej 2092,20 zł

 100 %

 100 %

Osoby zainteresowane zapraszamy do złożenia podania w tut. Ośrodku – ul. Piłsudskiego 17 w Supraślu lub siedzibie MOPS w Zaściankach – Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Ośrodka w Supraślu pod nr tel. 7 183 533, 7 132 768 i 7 132 767  oraz siedzibie Ośrodka w Zaściankach pod nr tel. 7 418 730 w godzinach: poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 8.00 – 16.00.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI OPŁACENIA PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE LUB RENTOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu informuje, że zgodnie z art. 42 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) istnieje możliwość opłacenia przez ośrodek pomocy społecznej składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. od 1 października 2012r. 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 684,00 zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która:

- w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 10 lat;

- posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

(Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych).

DZ.U.2012.823

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 542 zł,

b) dla osoby w rodzinie - w wysokości 456 zł;

2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531 zł,

b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 1.260 zł,

c) maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 529 zł,

d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 250 zł.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. nr 127, poz. 1055).

 

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.