Informacja dot. udzielanej pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl  

 

Pomoc społeczna i zasady je przyznawania

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej reguluje ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) oraz przepisy wykonawcze.

 Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy
 3. obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

Zasady udzielania pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są:

  • na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
  • z urzędu (tzn. bez wniosku), ale za zgodą osoby zainteresowanej

- Wpływ wniosku o pomoc rozpoczyna postępowanie administracyjne – w ciągu miesiąca zostanie wydana decyzja administracyjna przyznająca lub odmawiająca przyznania pomocy o jaką ubiega się Wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach może się zdarzyć, że termin załatwienia sprawy zostanie przedłużony do 2 miesięcy – Wnioskodawca jest o tym informowany na piśmie

- W ciągu 14 dni roboczych od złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania, który ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin.

- Podczas wywiadu precyzowane są potrzeby wnioskodawcy oraz określane są właściwe formy pomocy

- Odmowa złożenia oświadczeń bądź też niewyraźnie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.

- Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować Ośrodek, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń

- Od każdej decyzji służy prawo odwołania

Powody uzasadniające przyznawanie świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 10. (uchylony)
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej

 Kryteria dochodowe mające wpływ na prawo do świadczeń

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej)
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (jest to tzw. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie)
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tzw. kryterium dochodowe rodziny) - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów uzasadniających przyznanie świadczeń - podanych wyżej

Kryterium dochodowe rodziny ustala się mnożąc kwotę 528 zł przez liczbę osób w rodzinie (np. kryterium na rodzinę 3-osobową wynosi 1584 zł)

Inne kryteria mające wpływ na prawo do świadczeń z pomocy społecznej;

 • Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/w okoliczności.
 • W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 • Dochód ustala się w oparciu o kwoty netto, a w jego skład wliczane są m.in.: zarobki, świadczenia ZUS, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, dochód z gospodarstwa rolnego (liczba hektarów przeliczeniowych), otrzymywane alimenty
 • Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
 • Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń
 • Zgłoszenie się z wnioskiem do pomocy społecznej nie oznacza automatycznie, że zostanie ona przyznana – zgłaszane potrzeby muszą odpowiadać celom i mieścić się w możliwościach pomocy społecznej
 • Warunkiem otrzymania pomocy jest wykorzystanie przez osoby/rodziny ubiegające się o pomoc własnych uprawnień, zasobów i możliwości mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych
 • Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej

 

Formy Świadczeń:

Świadczenia niepieniężne realizowane przez Ośrodek:,

Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci :

 • pracy socjalnej (praca z klientem w celu przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej),
 • poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione), w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

 

Świadczenia pieniężne  realizowane przez Ośrodek  to m.in.:

 

 • zasiłek stały – jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.
 • zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 • zasiłek celowy - jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, i opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
 • Zasiłek celowy dla osób dotkniętych zdarzeniem losowym (np. pożar ) może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej.
 • Zasiłek celowy dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub ekologiczną – może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi na podstawie art.40 ustawy o pomocy społecznej oraz procedury pomocy społecznej w przypadku zdarzeń klęskowych.
 • zasiłek specjalny celowy - świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe , który nie podlega zwrotowi oraz
 • może być przyznany  zasiłek okresowy, celowy lub pomoc rzeczowa, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub pomocy rzeczowej na podstawie art.  41 ustawy o pomocy społecznej.
 • świadczenie pieniężna na zakup posiłku lun żywności „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”-  pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W Gminie Supraśl kryterium dla w osoby w rodzinie wynosi 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2  ustawy o pomocy społecznej.
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wynagrodzenie  należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki  przyznane przez sąd;

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Supraślu świadczy również pomoc w zakresie Gminnego Programu Osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl w 2018r.

Zasady udzielania w/w pomocy:

Uchwałą nr XXXVII/459/2017 Rady Miejskiej w Supraślu dnia 07.12.2017r. został przyjęty ”Gminny program osłonowy w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców gminy Supraśl na 2018r.”

Program osłonowy skierowany jest do mieszkańców gminy Supraśl – dzieci przewlekle chorych, osób przewlekle chorych w wieku produkcyjnym i emerytalnym a także niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej - wymagających leczenia i ponoszących wydatki na zakup leków zleconych przez lekarza. Powyższa pomoc będzie udzielana na zasadach ustawy o pomocy społecznej oraz wyżej wymienionego programu osłonowego.

KRYTREIUM DOCHODOWE DO KORZYSTANIA Z GMINNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO W ZAKRSIE ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA LEKI PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY SUPRAŚL.

dla osoby samotnie gospodarującej

1752,50 zł

dla osoby w rodzinie

1320,00 zł

 

Do wniosku należy dołączyć:

1)     dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osoby uprawnionej, a w przypadku osoby w rodzinie – dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Ustalenie i udokumentowanie dochodów następuje zgodnie z przepisami art.8 ustawy o pomocy społecznej;

2)     w przypadku osób niepełnosprawnych – ważne orzeczenie o zakwalifikowaniu do lekkiego, umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, orzeczenie o I, II lub III grupie inwalidztwa, orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy oraz całkowitej niezdolności do pracy i całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne orzeczenie raz złożone w danym roku przy pierwszym wniosku będzie honorowane także przy składaniu kolejnych wniosków aż do upływu okresu jego ważności, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018r.;

3)     w przypadku osób przewlekle chorych – zaświadczenie lekarskie lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty potwierdzające przewlekłą lub długotrwałą chorobę (zaświadczenie  będzie uwzględniane przez okres 1 roku od daty jego wystawienia, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r.);

4)     oryginał faktury wystawionej przez aptekę, obejmującej tylko leki zlecone przez lekarza i dostępne wyłącznie na receptę. Faktura winna zawierać dane osoby, na rzecz której nastąpiła realizacja recepty (imię, nazwisko, adres), nazwę sprzedanego leku, jego cenę oraz kwotę ogółem do zapłaty. W przypadku sprzedaży zamiennika za lek zlecony przez lekarza, dostarczona faktura powinna zawierać opis farmaceuty potwierdzający, iż lek sprzedany pacjentowi jest zamiennikiem leku figurującego na kserokopii recepty;

5)     kserokopię recepty wystawionej na imię i nazwisko osoby uprawnionej, obejmującej leki wymienione w fakturze.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub 11 do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu za który udokumentowano fakturami wydatki na leki receptowe.

Bliższe informacje w sprawie programu lekowego udzielane są pod nr telefonu                   85 7132767 w godzinach pracy MOPS w Supraślu od poniedziałku do czwartku 7.30 – 15.30 w piątki 8.00 – 16.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu przeprowadza wywiady środowiskowe w sprawach  dot. ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które jest uregulowane  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U z 2018r.  poz.1510 z późn. zm.)

 

Zasadny udzielania pomocy

Osoby inne niż ubezpieczeni, posiadające obywatelstwo polskie i mieszkające w Polsce, które spełniają odpowiednie kryterium dochodowe są uprawnione do świadczeń na podstawie decyzji Burmistrza  Gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzja wydawana jest:

 • na wniosek samego zainteresowanego
 • na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczeń w stanie nagłym
 • na wniosek oddziału wojewódzkiego NFZ
 • z urzędu.

Decyzja ważna jest od dnia złożenia wniosku lub od dnia, w którym nastąpiło leczenie w związku ze stanem nagłym. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji Burmistrza Supraśla przysługuje nie dłużej niż przez 90 dni od dnia określonego w decyzji

 

W MOPS Supraśl, także świadczona jest pomoc w zakresu: przyznania dodatku mieszkaniowego uregulowany  ustawą  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. 2017 poz. 180),  natomiast oraz dodatku energetycznego uregulowany ustawą  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2018 poz. 755):

Warunki, które należy spełniać aby otrzymać dodatek mieszkaniowy:

Kryterium dochodowe:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

kryterium dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wynosi:

175% najniższej emerytury – 1029,80 × 175% = 1802,15

kryterium dla wieloosobowego gospodarstwa domowego wynosi:

125% najniższej emerytury – 1029,80 × 125% = 1287,25 zł

Dochód – wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania , zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego:

Należy przedstawić tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego: akt notarialny, umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego:

W zależności od ilości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekraczać określonej powierzchni normatywnej.

Wydatki:

Należy przedstawić miesięczne wydatki poniesione przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy: czynsz, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, inne niż wymienione powyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Dodatki energetyczne

Warunki, które należy spełniać aby otrzymać dodatek energetyczny:

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu.

Wysokość zryczałtowanego  dodatku energetycznego.

 1. dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/miesiąc;
 2. dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
 3. dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92zł/miesiąc.

Warunki należy spełnić aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

- złożyć stosowny wniosek,

- mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

- być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie dodatków mieszkaniowych i energetycznych można uzyskać pod nr 85 7132765 . Wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu, Supraśl, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 5, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od godz. 8.00 do 16.00.

 

Szczegółowe informacje w sprawie wszystkich rodzajów świadczeń z zakresu pomocy społecznej  można uzyskać  w Supraślu pod nr 85 7132768, 85 7132767 . lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Supraślu, Supraśl, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 3 i nr 11, od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od godz. 8.00 do 16.00.

oraz w siedzibie Pracowników socjalnych w Zaściankach ul.Szosa Baranowicka 37  pod nr.telefonu: 85 7418730 , lub osobiście od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w piątek od godz. 8.00 do 16.00.

­

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.