Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Rok 2020

Gmina Supraśl informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Supraśl" jest dofinansowane w 2020 roku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

logo azbest

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

  Rok 2019

 

Burmistrz Supraśla ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wykonania prac związ.z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów  na terenie Gminy Supraśl w 2019 r.

§ 1. ZAKRES ZADANIA
1. Pomoc Gminy Supraśl polega na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Supraśl na lata 2007-2032.
2. Powyższe prace realizowane będą przez uprawniony podmiot wyłoniony przez Urząd Miejski w Supraślu w wyniku procedury udzielenia zamówienia publicznego.
3. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

§ 2. PODMIOTY OBJĘTE POMOCĄ
1. O pomoc ubiegać się mogą właściciele obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl, będący jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem, fundacją, osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej), jednostkami sektora finansów publicznych, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.
2. Pomoc nie obejmuje przedsiębiorców i części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Pomoc nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w ust. 1, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.

§ 3. WYSOKOŚĆ POMOCY
1. Gmina Supraśl pokrywa do 100% kosztów objętych zakresem pomocy.

§ 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY
1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:
a) pisemnego wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 1),
b) informacji o wyrobach zawierających azbest,
c) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku braku Księgi Wieczystej).
3. Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest dokonuje podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z przepisami prawa o zamówieniach publicznych, z którym Gmina Supraśl zawrze stosowną umowę.
6. Podmiot, o którym mowa w ust. 3 ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.
7. Gmina Supraśl zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione, przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.

§ 5. TERMINY
1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 9 kwietnia 2019 r.
2. Termin realizacji zadania: do dnia 30.10.2019 r.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Burmistrz Supraśla

 

Wniosek o dofinansowanie (do pobrania)

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (do pobrania)

Informacja o wyrobach zawierających azbest (do pobrania)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nabór na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła

 

Od 25 stycznia do 15 lutego br. Urząd Miejski w Supraślu rozpoczyna dodatkowy nabór wniosków mieszkańców Gminy Supraśl na dofinansowanie zadań proekologicznych. Obejmuje on inwestycje, które zostały zrealizowane w okresie od 01.01 do 28.09.2018r.

 

Działając na podstawie uchwały Nr XLIV/552/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Supraśl na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w uzdrowiskowej gminie Supraśl oraz mając na uwadze fakt, że Rada Miejska w Supraślu podjęła Uchwałę nr III/29/2018 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 28.12.2018r. w sprawie zmiany powyższej uchwały, na mocy której dopuściła do dofinansowania inwestycje zrealizowane w okresie po 01 stycznia 2018r. informujemy, że:

W okresie od 25 stycznia do 15 lutego 2019r. Urząd Miejski w Supraślu rozpoczyna dodatkowy nabór wniosków mieszkańców Gminy Supraśl na dofinansowanie zadań proekologicznych. Dodatkowy nabór obejmuje inwestycje objęte dofinansowaniem, które zostały zrealizowane w okresie od 01 stycznia do 28 września 2018r. Osoba składająca wniosek powinna posiadać pełną dokumentację związaną ze zrealizowaną inwestycją (tzn. faktury, ewentualne umowy z Wykonawcą), w tym w szczególności w przypadku wymiany pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne, powinna posiadać dokumentacje fotograficzną starego, wymienionego kotła lub potwierdzenie jego trwałej likwidacji (np. potwierdzenie zezłomowania pieca).

Dofinansowaniem objęte są:
• trwała likwidacja pieców/kotłów węglowych niespełniających normy klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012 i ich zamianę na ogrzewanie ekologiczne,
• montaż kolektorów słonecznych,
• montaż ogniw fotowoltaicznych,
• budowa przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych na terenach, na których nie ma kanalizacji zbiorczej


Dotację może uzyskać każdy mieszkaniec gminy Supraśl, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, posiadający tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Supraśl, na której ma być wykonane zadanie objęte dofinansowaniem.


Dofinansowanie może wynosić do 50% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

 

Ogłoszenie Burmistrza Supraśla (kliknij)

Uchwała Rady Miejskiej w Supraślu (kliknij)

Zmiana uchwały dot. 2019 r. (kliknij)

Szczegółowe informacje (kliknij)

Pobierz WNIOSEK (kliknij)

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.