Program Rewitalizacji Gminy Supraśl

 ................................................................

 

 GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY SUPRAŚL 2024

 

„Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl"

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl. Uwagi pisemne i ustne można zgłaszać do 31 maja 2024 r.

Poddany konsultacjom społecznym projekt uchwały został opracowany na podstawie raportu pt.  „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl”. Obszar rewitalizacji koncentruje się w miejscowości Supraśl, która zajmuje  ok. 6 km2 (ok. 3% powierzchni gminy) i jest zamieszkiwana przez ok. 4 tys. mieszkańców, co stanowi około 25% ludności gminy.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowane jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz innych zainteresowanych podmiotów z terenu Gminy Supraśl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 kwietnia 2024 r.

Termin zakończenia konsultacji: 31 maja 2024 r.

 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1. Prezentacji obszaru rewitalizacji wraz z dyskusją nt. wyznaczenia obszaru rewitalizacji: w dniu 8 maja 2024 r. o godz. 17:30 w Domu Ludowym w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego11;

2. Spaceru badawczego po wybranych punktach obszaru rewitalizacji: początek o godz. 17:30 przy wejściu do Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, ul. Cieliczańska 1. W przypadku niesprzyjającej pogody zamiast spaceru odbędzie się spotkanie konsultacyjne w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu;

3. Prezentacji obszaru rewitalizacji wraz z debatą na temat problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji (spotkanie w formule on-line na platformie ZOOM): w dniu 13 maja 2024 r. o godz. 17.30, link do spotkania: https://tiny.pl/drz8l

4. Zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej. Wypełniony formularz należy dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl z dopiskiem „Rewitalizacja”; lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

5. Zbierania uwag ustnych w czasie dyżurów konsultacyjnych w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi:

 • z datą wpływu przed dniem 26 kwietnia 2024 r. i po dniu 31 maja 2024 r.
 • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym.

Informacji nt. konsultacji udzielają pracownicy Referatu ds. projektów UE w Urzędzie Miejskim w Supraślu pod numerem telefonu 85 7132 718 i adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pierwszym krokiem w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Supraśl

Rewitalizacja jest wieloletnim procesem, prowadzonym w oparciu o gminny program rewitalizacji. Pierwszym krokiem do opracowania tego dokumentu jest wyznaczenie w gminie terenów, na których społeczność lokalna zmaga się ze szczególnymi trudnościami. Na tym etapie znajdujemy się w Gminie Supraśl. Po analizie kilkudziesięciu wskaźników dotyczących przyczyn korzystania przez mieszkańców z pomocy społecznej, poziomu edukacji, jakości środowiska, czy też lokalnej przedsiębiorczości, wyznaczyliśmy obszar, na którym będziemy od 2025 roku realizować działania z zakresu rewitalizacji. Ich celem będzie doprowadzenie do poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze rewitalizacji i jego zbliżenie do poziomu pozostałych części gminy. Na obecnym etapie konsultacji przedstawiamy Państwu zasięg obszaru rewitalizacji, który jest wynikiem diagnoz prowadzonych w ostatnich miesiącach. Przedstawiamy również raport diagnostyczny, który opisuje metodę, mierniki oraz wyniki analiz.

 

Załączniki:

Projekt uchwały i uzasadnienie

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały (jpg)

Załącznik graficzny nr 1 do uchwały (pdf)

Raport – „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl”

Streszczenie raportu – „Diagnoza i wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Supraśl” – w języku niespecjalistycznym

Formularz konsultacyjny (pdf)

Formularz konsultacyjny (doc)

Obwieszczenie Burmistrza Supraśla

 

 

 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 - ARCHIWUM

 

 

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KONSULTACJE SPOŁECZNE- LIPIEC 2018 r.

Przedmiot konsultacji:

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023

(kliknij)

 ................................................................

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA SUPRAŚLA
W SPRAWIE
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU
LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY SUPRAŚL

Cel konsultacji:
Celem konsultacji jest zbieranie uwag i opinii na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.
Udział społeczeństwa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dlatego też bezpośrednim celem konsultacji społecznych jest poprawa jakości decyzji oraz legislacji.

Termin konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl: od 23.06.2018 r. do 02.07.2018

Formy konsultacji:
W celu przeprowadzenia pełnego procesu konsultacji społecznych zapewniono maksymalnie jak najwięcej form prowadzenia konsultacji, zarówno w postaci zbierania uwag i opinii, jak też prowadzone będą Punkty Konsultacyjne.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem uwag i opinii zostaje udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz BIP Gminy.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 02.07.2018 r. (poniedziałek) zostaje uruchomiony Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miejskim w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58, w godz. 16.00-17.30 oraz w Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej w Sobolewie, ul. Szosa Baranowicka 94, w godz. 18.00-19.30, gdzie będzie można było zapoznać się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wykonawca dokumentacji udzieli pomocy w wypełnianiu formularza uwag i opinii.
Ewentualne zapytania w sprawie konsultacji społecznych można kierować telefonicznie pod nr 607 428 688 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Interesariuszy Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl zapraszamy do współtworzenia dokumentu i procesu rewitalizacji.

 

Załączniki:

LPR Supraśla - projekt (kliknij)

Formularz uwagi LPR Supraśl (kliknij)

................................................................

Obwieszczenie Burmistrza Supraśla o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

................................................................

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji

Burmistrz Supraśla zawiadamia, że w terminie od  07.11.2017 do 20.11.2017 odbędą się konsultacje projektu dokumentu pn. :

 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 poprzez zgłoszenie uwag i opinii.

Konsultacje odbędą się w dniach od 07.11.2017 r. do 20.11.2017 r. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem uwag i opinii zostanie udostępniony w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, jak też w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz BIP Gminy.

W ramach konsultacji społecznych w dniu 14.11.2016 r. (wtorek) zostanie także uruchomiony Punkt Konsultacyjny w Urzędzie Miejskim, w godzinach pracy Urzędu, gdzie będzie można zapoznać się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji, a wykonawca dokumentacji udzieli pomocy w wypełnianiu formularza uwag i opinii.

Ewentualne zapytania w sprawie konsultacji społecznych można kierować telefonicznie pod nr 607 428 688 lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wyniki konsultacji zostaną udostępnione niezwłocznie po ich zakończeniu na niniejszej stronie internetowej Gminy Supraśl w zakładce Rewitalizacja oraz na profilu facebookowym.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl!

LPR - PROJEKT (kliknij)

Formularz konsultacji i opinii(kliknij)

-----------------------------------------------------

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl na lata 2017-2023 prosimy uprawnionych beneficjentów, tj.: 

 1. a) jednostki samorządu terytorialnego,
 2. b) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną ,
 3. c) jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione w pkt. b ,
 4. d) wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 5. e) towarzystwa budownictwa społecznego ,
 6. f) organizacje pozarządowe,
 7. g) kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 
 8. h) instytucje kultury ,
 9. i) LGD ,
 10. j) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych DZ.U. z 2012 poz. 651 z późn. zm.) ,
 11. k) podmioty lecznicze,

 bazując na wskazanych obszarach rewitalizacji, tj. : 

 1. 1.       Supraśl II (na południe od ulicy Białostockiej), w którego skład wchodzą ulice:

11-go Listopada, 3-go Maja, Al. Niepodległości, Cieliczańska, Dolna, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelna, Ks. Bujnowskiego, Ks. Piotrowskiego, Lewitówka, Nowa, Mareckiego, Nowy Świat, Ogrodowa, Os. Robotnicze, Piłsudskiego, Pl. Kościuszki, Posterunkowa, Sidorowicza, Słowackiego, Spółdzielcza, Szkolna, Świerkowa, Topolowa, Żwirki i Wigury.

 1. 2.       Sobolewo: ul. Henrykowska, ul. Sobolewska z częścią Szosy Baranowickiej.

Prosimy o podanie planowanych przez Państwa projektów – przedsięwzięć rewitalizacyjnych do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

W związku z powyższym należy wypełnić załączoną w pliku fiszkę projektową. Aby dane przedsięwzięcie mogło ubiegać o środki z w/w programu musi znaleźć na liście projektów umieszczonej w GRP.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Zespół ds. rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

                Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 5 października 2017 r. w następujących formach:

 1. 1.      Drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule:

„Fiszka projektowa – rewitalizacja”

 1. 2.      Drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4.
 2. 3.       Bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu. 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

 1. 1.      21 września (czwartek) – Dom Ludowy w Supraślu, w godz. 16.00-18.00.
 2. 2.      28 września (czwartek) – Sobolewo, w godz. 16.00-18.00.

Zapraszamy do współtworzenia Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl.

------------------------------------------------------------------

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Supraśl (kliknij)

Załącznik 1 Sobolewo (kliknij)

Załącznik 2 Supraśl (kliknij)

Supraśl, dnia 23 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Supraśla z dnia 23 maja 2017r.

    Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Supraśla zawiadamia, że w dniach od 01 czerwca 2017  r. do dnia 30 czerwca 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

    Projekt uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami i formularzem konsultacyjnym dostępny jest na stronie www.suprasl.pl w zakładce Rewitalizacja oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej.

    Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Supraślu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą przeprowadzone w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć: 
  a. drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” 
  b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Supraślu, w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu w godzinach pracy Urzędu, drogą korespondencyjną na adres Urzędu  Miejskiego w Supraślu  ul. J. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl lub filii Urzędu w Zaściankach ul. Szosa Baranowicka 58/4 lub bezpośrednio do Sekretarza Gminy w Urzędzie Miejskim w Supraślu w godzinach pracy Urzędu.
 3. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Supraśl, a także przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji i warsztatów. Spotkania odbędą się w terminach:
  1. 6 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Sobolewie, Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej, ul. Szosa Baranowicka 94.
  2. 8 czerwca 2017 roku o godz. 18.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Supraślu, ul. J. Piłsudskiego 58.

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie od 01 czerwca  2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

    Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność gospodarczą; 
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
 6. organy władzy publicznej; 
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

    Burmistrz Supraśla zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach oraz do włączenia się w proces rewitalizacji Gminy Supraśl.

UWAGA: Przedłużenie terminu do 19 października 2017 r.

Nabór propozycji przedsięwzięć w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Supraśl został przedłużony do dnia 19 października 2017 r.

Załączniki:

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.