Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami

loga

Gmina Supraśl otrzymała dotację w wysokości 2.103.950,75 zł na realizację usług społecznych dla 40 osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu.

Program realizowany będzie od 01.01.2025r. do 30.09.2027r. 

Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej osób z niepełnosprawnościami współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego Działania 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych

Realizatorzy:
Województwo Podlaskie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeremsze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukowie
Ośrodek Pomocy Społecznej Kobylin-Borzymy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnopolu
Centrum Usług Społecznych w Łapach
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Łomża
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątnicy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puńsku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce
Centrum Usług Społecznych w Stawiskach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabłudowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Danówku

Zadania, działania
W ramach całego projektu realizowane będzie wsparcie w postaci usług: sąsiedzkich, opiekuńczych, specjalistycznych opiekuńczych, asystenckich - realizowanych w miejscu zamieszkania tj. świadczonych w społeczności lokalnej. Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (np. teleopieka, systemy przywoławcze) stanowią element kompleksowego wsparcia uczestnika projektu. Dodatkowe wsparcie dotyczy realizacji szkoleń dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie i opiekuńcze.

Grupy docelowe
Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa podlaskiego z wyłączeniem miast: Białystok, Łomża, Suwałki. Z projektu skorzystają osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i spełniające, co najmniej jedno z kryteriów:

 • wiek- powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • niepełnosprawność intelektualną w wieku od 18 lat
 • zaburzenie psychiczne w wieku od 18 lat
 • oraz kadry projektu realizującej usługi społeczne

Cel projektu
Celem projektu jest upowszechnienie i realizacja świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wydłużenie okresu bezpiecznego pozostania uczestników projektu w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania, w tym wzrost poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie komfortu życia i poczucia bezpieczeństwa osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie szybkich reakcji na sytuacje zagrażające życiu, dotarcie z usługami w formie „teleopieki” do grupy osób starszych i z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających dotychczas poza systemem pomocy.

Efekty, rezultaty
Wsparcie w postaci usług społecznych i szkoleń realizowane w ramach projektu, doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej (kadry posiadającej kwalifikację do realizacji usług) oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej. 

Wartość całego projektu 44 712 987,40 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich (EFS+) 38 006 039,29 zł

Szczegóły dotyczące realizacji projektu w Gminie Supraśl będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej gminy w zakładce aktualności MOPS w Supraślu  oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu ul. Józefa Piłsudskiego 17.

 

mrpips

Opieka na odległość – teleopaska dla osób powyżej 60 roku życia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Supraślu przystępuje do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024.

Realizacja Programu będzie się odbywać z wykorzystaniem Modułu II, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość” (teleopieki).

Teleopieka stanowi nowoczesną formę sprawowania opieki nad osobami starszymi, z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadząc samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.


Adresatami Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok, są seniorzy w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Okres realizacji Programu: czerwiec – grudzień 2024r.

Planowana liczba uczestników programu – 70 osób.

Osoby zainteresowane, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mogą zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Supraślu, ul. Piłsudskiego 17, tel. 85 718 35 33 codziennie w godzinach pracy ośrodka.

REKRUTACJA prowadzona będzie do momentu wyczerpania zakładanego limitu miejsc.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Załączniki:

Opieka_na_odległość-_regulamin-_bez_podpisu.doc

Zalacznik-nr-1-Formularz-zgloszeniowy.doc

 

 

----------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

 

Burmistrz Supraśla uprzejmie informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych 00/100).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy  ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Terminy naboru wniosków

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu jest zobowiązana złożyć do wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (dostępnego na stronie internetowej: gov.pl) wniosek wraz z wymagalnymi załącznikami oraz oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 15 września 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu w terminie do dnia 6 października 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dni przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść Ogłoszenia o naborze oraz Programu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

 

 

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy” po kryzysie psychicznym

 

Doświadczyłeś kryzysu psychicznego i nie możesz wrócić do dotychczasowej pracy?

Praca, którą wykonywałeś jest dla Ciebie zbyt dużym obciążeniem i zastanawiasz się jakie zawody możesz obecnie wykonywać? 
Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nowe zatrudnienie.

Przed wystąpieniem choroby byłeś osobą samodzielną i aktywną, odnoszącą sukcesy. Teraz trudno Ci znaleźć pracę, a wiesz, że aktywność zawodowa ma istotny wpływ na proces zdrowienia. Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych. Ośrodki mają charakter otwarty. Będąc uczestnikiem projektu możesz odwiedzać rodzinę w dni wolne od zajęć, a najbliżsi zostaną zaproszeni do ciebie na wspólny weekend połączony z zajęciami. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z pomocy specjalistów. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód i podjąć pracę odpowiednią do ich możliwości zdrowotnych.

Jak przebiega przekwalifikowanie zawodowe?

W trakcie realizacji programu rehabilitacji kompleksowej przebywasz w Ośrodku gdzie zapewnione masz zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym i pełne wyżywienie. Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów. Zaplanowany czas udziału w programie to 16 tygodni oraz 4 tygodnie praktyk zawodowych w miejscu Twojego zamieszkania. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Całość pobytu jest całkowicie bezpłatna.

Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach.

Po zakończeniu pobytu w Ośrodku będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez minimum 1 miesiąc po rozpoczęciu pracy.

 

Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów. Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!

Jeśli chcesz wziąć udział w rehabilitacji kompleksowej dla osób po kryzysach psychicznych skontaktuj się z PFRON: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 50 55 600, 532 433 727.


Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083540401974

Materiał prasowy PFRON

 

 kom080322

 

 kom020222

 

komunikat dyzurZUS

 

kom1 mops

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Supraśl!

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim osobom, które tak licznie zgłosiły się i zadeklarowały pomoc pogorzelcom, którzy stracili niemal wszystko w wyniku pożaru w dn. 18.01.2021r.

Dar serca okazały aż 92 osoby z: Gminy Supraśl, pobliskich i dalszych miejscowości. Część z tej ilości osób we własnym zakresie przywiozła ofiarowane rzeczy do siedziby MOPS w Supraślu w postaci: ubrań, pościeli, ręczników, koców, suchej żywności, środków czystości, drobnego sprzętu AGD itd.

W miarę potrzeb i upływu czasu osoby poszkodowane w wyniku pożaru zgłaszały się do tutejszego Ośrodka, korzystając ze zbiórki i zabierając potrzebne im rzeczy.

Pogorzelcy otrzymali również telefony kontaktowe do ofiarodawców, którzy deklarowali chęć pomocy w postaci: mebli, dywanów, sprzętu gospodarstwa domowego.

Ponadto Caritas Archidiecezji Białostockiej prowadzi zbiórkę „Ofiarom pożaru w Supraślu”, z której to już skorzystały osoby poszkodowane w pożarze zakupując potrzebny sprzęt AGD i inne rzeczy.

Ośrodek Prawosławny Eleos również prowadził zbiórkę na powyższy cel, z której pogorzelcy skorzystali zakupując potrzebny sprzęt w gospodarstwie domowym.
Osoby te już zamieszkują w mieszkaniach z zasobów Gminy.

Smutne wydarzenie, które miało miejsce ponad 2 miesiące temu pokazało, iż ludzie potrafią się zjednoczyć, pomagać potrzebującym ofiarując dar serca i dzielić się z tymi, którzy doświadczyli traumatycznych przeżyć.

W imieniu własnym i P. Burmistrza składam bardzo serdeczne podziękowanie.

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Supraślu
mgr Barbara Szutko

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.