Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o.o. ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać następujące wymagania formalne:

1. posiadać wykształcenie wyższe;
2. posiada co najmniej 3-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami na stanowisku kierowniczym;
3. posiadać kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2022.0.699 t.j.);
4. posiadać pełnię praw publicznych;
5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
7. nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. list motywacyjny (maksymalnie 2 strony);
2. kwestionariusz osobowy;
3. dyplom ukończenia studiów wyższych;
4. świadectwa pracy, umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, oświadczenie o świadczeniu usług na podstawie innej umowy lub oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie gospodarowania odpadami; potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie gospodarowania odpadami;

5. potwierdzenie posiadania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami tj. świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów zgodnie z art. 164 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 3) (Dz.U.2022.0.699 t.j.);

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7. oświadczenie o pełni zdolności do czynności prawnych;

8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585 5 , art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.
10. inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe

i osiągnięcia zawodowe np. zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń oraz o nagrodach i wyróżnieniach;
11. pisemny projekt strategii rozwoju przedsiębiorstwa na lata 2023 – 2026 (zawierający koncepcję rozwoju, w tym ewentualne rozszerzenie działalności na inne pokrewne dziedziny).

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć w zaklejonej, nie podpisanej adresem nadawcy kopercie, z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. z dopiskiem: „Nie otwierać”.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do dnia 07.06.2023 r. do godz. 12:00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków.

Publiczne otwarcie dokumentów dostarczonych przez Kandydatów nastąpi w dniu 12.06.2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie (sekretariat) Przedsiębiorstwa Komunalnego Gospodarki Odpadami „Czyste Środowisko” Sp. z o. o. przy ul. Supraślskiej 21, 16-010 Wasilków.

Drugi etap obejmujący rozmowę kwalifikacyjną i ostateczną ocenę kandydatów przez Radę Nadzorczą Spółki, nastąpi w dniu 14.06.2023 r.

 

Kalendarium

 Lipiec 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
1234
293031    

Nadchodzące wydarzenia

Festiwa sztuki teatralnej...

lipiec
piątek
5
Festiwal "Między wierszami" w Supraślu to wydarzenie, które łączy w sobie różne dziedziny...

Festyn rodzinny w Karakul...

lipiec
sobota
20

16:00

III Światowe mistrzostwa ...

sierpień
sobota
3

14:00

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.