Burmistrz Supraśla ogłasza nabór wniosków na zadanie polegające na dofinansowaniu wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl w 2023 roku. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 30 czerwca 2023 roku.

§ 1. ZAKRES ZADANIA

1. Pomoc polega na odbiorze (w tym zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu) przez podmiot działający w imieniu Gminy Supraśl odpadów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Supraśl na lata 2007-2032.

2. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z demontażem azbestu oraz zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

§ 2. PODMIOTY OBJĘTE DOFINANSOWANIEM

1. O dofinansowanie ubiegać się mogą właściciele obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Supraśl, będący jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniem, fundacją, osobami fizycznymi (nieprowadzącymi działalności gospodarczej), jednostkami sektora finansów publicznych, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

2. Dofinansowaniem nie są objęci przedsiębiorcy oraz rolnicy składający wniosek o zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu z części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.

3. Dofinansowanie nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez podmioty wymienione w ust. 1, które we własnym zakresie zleciły demontaż lub odbiór wyrobów zawierających azbest.

§ 3. WYSOKOŚĆ POMOCY

Gmina Supraśl pokrywa do 100% kosztów objętych zakresem pomocy – zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w § 4 ust. 1 lit. a niniejszego ogłoszenia.

§ 4. PROCEDURA REALIZACJI POMOCY

1. Warunkiem koniecznym do ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 1 jest złożenie w Urzędzie Miejskim w Supraślu:

a) pisemnego wniosku o dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Supraśl w 2023 roku (załącznik nr 1),

b) informacji o wyrobach zawierających azbest,

c) oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości w przypadku braku numeru Księgi Wieczystej.

3. W przypadku przekroczenia limitu środków na ten cel i objęcia pomocą części wnioskodawców liczy się kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miejskiego w Supraślu.

4. Odbiór (w tym zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie) odpadów zawierających azbest będzie wykonane przez podmiot wybrany do realizacji tego zadania zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, z którym Gmina Supraśl zawrze stosowną umowę.

5. Podmiot, o którym mowa w ust. 4 ustala we własnym zakresie z każdym z wnioskodawców harmonogram i termin wykonania prac na danej nieruchomości.

6. Gmina Supraśl zastrzega sobie prawo kontroli przez osoby upoważnione przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na każdym etapie jego realizacji.

§ 5. TERMINY

1. Termin składania wniosków o udzielenie pomocy upływa 30 czerwca 2023 roku.

2. Termin realizacji zadania: do dnia 30 października 2023 roku.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Burmistrz Supraśla.

Załączniki do pobrania:

WNIOSEK (KLIKNIJ TUTAJ)

OCENA STANU (KLIKNIJ TUTAJ)

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (KLIKNIJ TUTAJ)

Kalendarium

 Maj 2024 
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Transmisja Sesji Rady Miasta

Newsletter

Chcesz być dobrze poinformowany? Zapisz się.